«Къонакъла» деген кинофестиваль Нальчикде бардырылады

Шабат кюн Нальчикде Къырал концерт залда   "Къонакъла" деген 13-чю Шимал-Кавказ кинофестиваль ачылгъанды. Ол  аны башламчысы эм президенти, культуролог, журналист Сулиета Кусова-Чухой къатышмагъан биринчи форумду. Кеси да  КъМР-ни  Башчысыны эм Правительствосуну себепликлери бла бардырылады. Анга кесини юлюшюн Россейни Журналистлерини союзу, РФ-ни Кинематографистлерини союзу, КъМР-ни Культура министерствосу, Кавказ халкъланы россейли конгресси да къошхандыла.
Фестивальгъа 368 заявка берилген эди, алай аладан жаланда 57 айырылгъанды. Аланы араларында тёрт ишни нальчикчиле кёргюзтгендиле. Беш кюнню ичинде  Къырал концерт залда  57 документли эм телевизор фильмле кёргюзтюллюкдюле. Аланы авторлары Россейни регионларындандыла  эмда  Белоруссиядан, Къазахстандан, Къыргъызстандан, Сербиядан эм Эстониядандыла.
 Пресс-конференцияда сёлеше, "Къонакъланы"  директору Богъатырланы Илияс былай айтханды: «Проектле кёп тюрлю жанлыдыла. Аланы араларында  кюлкюлю эмда  мудах, сагъыш этдиргенле эмда  магъаналары уллу болгъанла  бардыла. Къараучула алагъа эс бурурла  деп ышанама. Тематикалары кёп тюрлюдюле. Бир ненча жыл мындан алгъа  культурагъа бла искусствогъа аслам эс бурулуп, аланы юсюнден фильмле алынып тургъан эселе, бу жол алллайла азыракъдыла. Болсада  бусагъатлада юйюрге, жамауатха, болуп ётген эм келир заманлагъа да аслам эс бурула башлагъаны къууандырады. Биз  программаны къараучула эслерин бурурча къурагъанбыз»,-деп белгилегенди ол.
 Кёргюзтюллюк фильмлеге багъа беш номинацияда берилликди, аланы хар биринде да жаланда бир автор хорларгъа боллукъду, анга 70 минг сом, гран-приге тийишли болгъаннга уа 100 минг сом  берилликди, андан сора да, Сулиет Кусованы аты бла да  саугъа барды.
 Шабат кюн окъуна  конкурс ишлеге къарау башланнганды. Биринчи болуп НОТР «Нальчик» телекомпаниядан  режиссёр Люаза Макоеваны  "Эльбрусград" фильми кёргюзтюлгенди. 6 октябрьде уа къараучула  Анзор Емкужну "Не виновен", 7-синде уа Къумукъланы Магометни "Минги Тау" деген фильмлерине  къарар онг табарыкъдыла. Ала Къырал концерт залда хакъсыз кёргюзтюледиле.

Далхатланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


27.05.2020
26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020