Дуния рекорд, сейирлик шоу да

Аш-суу, кёгет, 
жемиш да - элпек
Озгъан солуу кюнледе Нальчикде Абхазия майданда  «Гастрофест» фестиваль бардырылгъанды.  Аны  Нальчикни жер-жерли  администрациясы бла шахарны айнытыуну "Платформа" институту къурагъандыла. Эки кюнню ичинде  башха жерледен чакъырылгъан, бу жерли устала да аш жарашдырыуда фахмуларын кёргюзтгендиле. Шахарчыла, аны  къонакълары да  миллет ашарыкъладан татхандыла.
Бу байрамны къурагъанла хар затны эсге алгъандыла. Майданда  уллу тюрсюнлю чыккырла нек салыннгандыла деп турсам, алагъа адамла  ашагъанларындан къалгъанын жыйгъандыла. Узун столланы тёгереклеринде шинтиклеге  олтуруб а ашаргъа, суусап ичерге да боллукъ эди. 
Майданны бир жеринде сюелген арбадагъы гинжи ыннагъа бла аппагъа, тёгереклеринде бахчада ёсген кёгетлеге бла жемишлеге ётген-сётген да эс бурмай къалмагъанды. Башха жанында уа - гюлле бла  ариу жасалгъан къыллауча, олтур да уч.  Дагъыда кюз артыны саугъалары: уллу четенледе хыярла, алмала, нартюхле, харбызла, картофла да олсагъатда  жыйылып келтирилгенчадыла.
Сюйсенг - шорпа, 
сюйсенг - бургер
Байрамгъа Железноводскдан, Пятигорскдан, Москвадан, Нижний Новгороддан, Уфадан, Чечен Республикадан да атлары айтылгъан устала  келгендиле. Аланы араларында  Россейни  шеф-поварларыны миллет гильдиясыны членлери: Рыбинск шахардан  "Dom chtsse" деген бишлакъ юйню иеси Сергей Ткачёв, Уфадан  Руслан Галуза,  аты айтылгъан шеф-повар Александр Шанин,   "Шашлык-машлык" деген экинчи халкъла аралы фестивальда хорлагъан Хадижат Мовлатова, "Кондитер" телевизор шоуда алчы болгъан Эльдар Хаконов да бардыла. Ала ыразылыгъы болгъанлагъа олсагъат сюйсенг - шорпа, сюйсенг - бургер, тауукъ, тууар этледен шишликле, бёрекле этип да бергендиле. Аланы къалай жарашдырыргъа кереклисине да юйретедиле.
Бизни жерлешлерибиз да алагъа оздурмагъандыла чемерликлери бла. Хычинле,  бёрекле, локъумла да отдан алыннганлай  окъуна юлешиннгендиле. Аш этиучю усталаны бир къауумлары уа  мастер-классла, лекторийле да  къурагъандыла. 
Фестивалгъа битеу да республикадан  къыркъ предприятие къатышханды. "Къууанч" ашхананы келечилери, хар замандача,  энчи печь келтирип, уча этгендиле. Исси локъумланы бла татыулу таулу бишлакъны уа олсагъат  чачып тауусхандыла. "Ридада" ресторанны   жапмалары уа  омакъ  столлары эм  шинтиклери, ариу адырлары да олсагъат кёзге илиннгендиле. Экологиялы ашла, гыржынны кёп тюрлюлери да сатылгъандыла.
 Майданда  гюлле да  кёзге ариу кёрюнюрча жарашдырылгъандыла.  Къол усталаны ишлерини, художниклени кёрмючлери да сейир эди. 
Алмаладан - 
«Жашауну тереги» 
Ыйых кюн фестиваль андан ары бардырылгъанды. Ол кюн майданнга келгенлени  алмаладан жарашдырылгъан «Жашауну терегини» сураты, «Нальчик» деген жазыу да сейир-тамашагъа къалдыргъандыла. Ол минг квадрат метрден артыкъ жерни алгъанды. Аны художник  Акъкъызланы Керимни башчылыгъында КъМКъУ-ну дизайн колледжини студентлери жыйышдыргъандыла. Ала жашил, къызыл, сары алмаладан  битеу да  175 мингден артыгъын къоратхандыла.
Алай бла бизни республика бу алма  сурат бла дуния рекорд тохташдыргъанды. Аны юсюнден Дунияны рекордла китабыны Россейде келечиси, спортну устасы  Александр Пересвет билдирип, шагъатлыкъ  къагъытны Нальчик шахарны мэри  Таймураз Ахоховха майдандагъыланы толкъун къарслары къагъыла тургъанлай бергенди. Фестиваль бошалгъандан сора уа алмала ёксюз  сабийле тургъан юйлеге бериллигин да билдиргендиле.
Ыразылыкъ
Таймураз Ахохов кёгетлени келтирген предприятияланы "Сады Баксана", "Сады Эльбруса", "Голден Сад", "Мелетто", "Агро-07", "Фрукт-Трейд", "КаббалкРастениеводство" "Экорос", "Сады КБР" обществоланы башчыларын сахнагъа чакъырып, мэрияны  грамоталарын бергенди. Жыйылгъанланы байрам эмда рекорд бла КъМР-ни эл мюлк министрини орунбасары Мачраил Шетов да алгъышлагъанды.
Эки кюнде да, фестивальны къурагъанла айтханнга кёре, майданны къыркъ мингден артыкъ адам жокълагъанды. Сабийле эрикмезча да мадарла этилгендиле. Татыулу эм татымлы ашаргъа сюйгенле да къууаннгандыла. Бирле сатып алгъан ашларын алайда, стол артына олтуруп, ашагъандыла, башхала юйлерине  алып   кетгендиле. Бу гастрофест Къабарты-Малкъарда угъай да, битеу Шимал-Кавказ Федерал округда да биринчиди. Аны бла республикада жашагъанла ёхтемленирге эркиндиле.     
Концерт программа да аламат болгъанды. Краснодар крайдан келген гепсоркъала сабийлени, абаданланы да булжутхандыла. Ставропольядан  дауурбасчы артистле уа  сейирлик шоу къурагъандыла.                     

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


27.05.2020
26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020