Алыучуланы санына танг къошарыкъ амал

Къабарты-Малкъарны Экспортха себеплик этиу арасы республикада предпринимательлеге озгъан айда талай белгили кёрмючлеге къатышыргъа онг бергенди. Биринчи экиси - «WorldFood Istanbul-2019» эмда «Food Istanbul Expo-2019» - Тюркню ара шахары Стамбулда ётгендиле. Алагъа  Россейден, Къытайдан, Германиядан, Франциядан, Индиядан, АБШ-дан, Великобританиядан, Голландиядан эм кёп къыралладан аш-азыкъ индустрия эмда технологияла сферада ишлеген тёрт жюзге жууукъ компания къатышханды. 
Бизден а ары «Альтаир», «Фруктони» эм «Дарина-К» предприятияла продукцияларын элтгендиле. Аланы башчылары РФ-ни Тюркде сатыу-алыу жаны бла келечиси, тыш къыралладан компанияланы адамлары бла да тюбешгендиле. Экспортха себеплик этиу арадан билдиргенлерине кёре, аны хайыры бла шёндюледе талай келишим этерге хазырланыу барады.
«Фруктони» предприятияны башчысы Инал Сундуков кёрмючге къатышханларына ыразы болгъанын жашырмагъанды. «Биз мында  продукциябыз бла кёплени шагъырейлендирирге амал тапханбыз. Предприятияда чыгъарылгъан кёгет пастила качествону эм бийик стандартларына келишеди. Производствода тазалыкъгъа да энчи магъана бериледи. Аны себепли алыучуланы санына къошулур деп толу ышанабыз», - дегенди ол.
Россейни ара шахарында алгъаракъда бардырылгъан «WorldFood Moscow-2019» деген кёрмюч да 65 къыралны келечисин жыйгъанды. Къабарты-Малкъарны стендинде продукцияларын «Фрукт-Трейд», «Ботаник» эм «Перспектива» предприятияла кёргюзтгендиле. 
Бёлюмде атлары айтылгъан экспертледен бла алчы аналитика компанияладан аш-азыкъ бизнесде тюрлениулени юсюнден информация, Россейде рынокну болуму, къыралны бла аш-азыкъ бизнесни арасында байламлыкъла эм кёп башха темала сюзюлгендиле бу кермючню кезиуюнде. Аны чеклеринде къуралгъан «Жылны продукту» деген конкурсда уа эм иги качествосу болгъан аш-азыкъланы эмда сырьёну сайлагъандыла. 
«Фрукт-Трейд» ООО-ну башчысы Анатолий Тлупов: «Быллай ишге къатышыу бизге не жаны бла да хайырлыды. Ол жангы клиентле табаргъа, алыучулагъа продукциябызны кёргюзтюрге, башхаланы сынамлары бла шагъырейленирге онг береди», - дегенди.
Алайды да, быллай кёрмючлеге къатышыргъа сюйген предпринимательлени сагъынылгъан арада сакълайдыла. Аны адреси: Нальчик, Киров орам, 224. Телефон номери: 8-800-222-51-07.

 

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


27.05.2020
26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020