Жигер уруннганлагъа – ыспас сёзле эмда грамотала

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъаны арасында (МФЦ) бет жарыкълы ишлеген специалистлени республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну сыйлы грамоталары эм ыразылыкъ къагъытлары бла саугъалагъандыла. Аны бла байламлы къууанчлы жыйылыугъа экономиканы айнытыу министрни къуллугъун толтургъан Рахайланы Борис, министерствону электрон жумушла эмда управление системала департаментини таматасы Чочайланы Мариям, МФЦ-ны башчысы Аслан Афаунов къатышхандыла. Ала специалистлеге ыразылыкъларын билдиргендиле, мындан арысында да ишлеринде жетишимли болурларын тежегендиле, деп билдиргендиле министерстводан.
Алгъышлау сёзледен сора саугъалау башланнганды. Учрежденияны кёп жылланы ичинде махтаулу уруннган талай ишчиси министерствону эмда МФЦ-ны сыйлы грамоталарына эм ыразылыкъ къагъытларына тийишли болгъандыла. Бир-бирлени уа районланы бла шахар округланы грамоталары бла саугъалагъандыла.

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


27.05.2020
26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020