Баш мурат – хунерли, билимли да специалистлени ачыкълау

Москвада «Лидерчилик эмда регионланы айныулары» билим бериу программаны экинчи кесегини чеклеринде оноучуланы проектлерин къоруулау болгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды. Анда сёлеше, ол бу программаны хайырындан кёп фахмулу специалист ачыкъланнганын чертип айтханды. «Къыралны айырмалы вузларыны преподавательлерини ахшы сынаулары сизге оноу этиу жаны бла билимигизни, хунерлигигизни да ёсдюрюрге болушурукъларына ишексизме»,-дегенди.
КъМР-ни Башчысы регионнга кёп магъаналы жумушла тамамларгъа тюшеригин, ол иш  а жаланда билимли менеджерлени къолларындан келлигин белгилегенди. «Халны иги жанына тюрленирге шёндюча уллу  онгла бизде бир заманда да болмагъандыла. Алда кёп борчла сакълайдыла, бек башы – къайсы жумушла бютюн хайрлы боллукъларын тохташдырыуду»,-деп, Казбек Коков проектни къурагъанлагъа, Халкъ мюлкню бла къырал службаны россейли академиясыны преподавательлерине республикагъа оноучу кадрла хазырлаугъа тири къатышханлары ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди.
Билим бериу программаны экинчи, ахыр, кесегинде «Жангы бийиклик» кадрла конкурсда сайланнган  эмда «Россейни лидерлери» деген конкурсда КъМР-ден финалистлени 6 проекти  бла шагъырейлендириу болгъанды. Баш магъаналы темаланы араларында шахарны бла бизнесни, электроэнергияны, транспорт инфраструктураны, спортну айнытыу, регионнга инвестицияла келирча этиу эмда жангы экономика болумлада бийик хайыр берген ишчи жерле къурау бардыла. Оноучуланы бек къыйматлы сынаулары баш магъаналы миллет проектлени регион кесеклери толтурула тургъан заманда хайырланыллыкъдыла.
Ахырында Казбек Коков билим бериу программагъа къатышханлагъа окъууларын бошагъанларына шагъатха сертификатла бла удостоверенияла бергенди.

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


27.05.2020
26.05.2020
22.05.2020
20.05.2020