Казбек Коков фахмулу сабийлени ачыкълау эмда алагъа себеплик этиу жаны бла регион араны къурулушуну халын кёргенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков фахмулу сабийлени ачыкълау эмда алагъа себеплик этиу жаны бла регион араны къурулушу къалай баргъанына къарагъанды. Объектни окъуу, аш-азыкъ мекямларында ремонт ишле къыстау барадыла, инженер системала салынадыла, спорт майдан ишленеди, тёгерек-баш тап халгъа келтириледи. 
Проектге кёре регион арада окъуу классла, узакъладан лекцияла окъулурча, билим бериу тренингле бардырылырча интерактив кабинетле, ауузланыучу эмда аш бишириучю отоула боллукъдула. Предмет лабораторияла бла мастерскойла, тепсеу зал, окъуудан бош заманда солурча майданла керекли оборудование бла  жалчытылынырыкъдыла эмда саусуз сабийле да къыйналмазча онгла да къураллыкдыла.
Мында дагъыда фахмулу школчуланы айнытырча, алагъа профессионалла дайым кёз-къулакъ болуп турурча амалла да белгиленедиле, искусство, спорт, илму, техника чыгъармачылыкъ жаны бла да очный интенсивле бардырыллыкъдыла. Арада Къабарты-Малкъарны битеу районларындан да жашчыкъла бла къызчыкъла келип окъургъа боллукъдула. Жыл сайын 6-чы-10-чу классладан 500-ден аслам адам профильли сменлеге жюрюрге онг табарыкъдыла. Сайлау акъылбалыкъ болмагъанланы жетишимлерине, хунерликлерине кёре бардырыллыкъды.  
Проектге Сочиде «Сириус», Москвада Бауман атлы университет, физика-техника институт, республиканы вузлары, бизнесменле, кадрла хазырлау ючюн къайгъыргъан уллу регион компанияланы келечилери да къошулгъандыла.
КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министрини къуллугъун толтургъан Ауес Кумыков ангылатханына кёре, сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында математикадан «Антарес» билим бериу сменде школчуланы битеуроссей олимпиадаларыны муниципал эмда регион кесеклеринде хорлагъан эмда алчы жерлени алгъан 80 окъуучугъа деп  сынаула бардырыллыкъдыла. Ауес Кумыков Регион арагъа Антарес жулдузну атын атаргъа оноу этилгенин да билдиргенди.
«Хар сабийни жетишими» деген федерал проектге кёре ишлене тургъан объектге къарап бошагъандан сора Казбек Коков, ол хайырланылыргъа берилсе, фахмулу сабийлеге билимлерин ёсдюрюрге, хунерликлерин айнытыргъа да бютюн уллу онгла къураллыкъларын чертгенди. КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну башчыларына битеу ишлени тохташдырылгъан болжаллада тамамларгъа буюрулгъанды. 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


25.03.2020
23.03.2020
20.03.2020
18.03.2020