Эс буруп тынгылагъандыла

Нальчик шахар округну аскер комиссариатыны келечилери эмда Сауутланнган кючлени ветеранлары, ол санда "Боевое братство" битеуроссей жамауат организацияны,  Къабарты-Малкъарда  бёлюмюню башчысы Гелястанланы Барисбий бла аны орунбасары Габоланы  Азрет-Алий,   бу кюнледе Хасанияны 16-чы номерли мектебинде  абадан класслада окъугъанла эм устазла бла тюбешгендиле. 
Къонакъла жашлагъа бла къызлагъа аскерде къуллукъ этиуню, анга контракт бла алыуну, аскер сауутланы, аскер училищелеге, бийик окъуу юйлеге къалай кирирге боллугъуну, Уллу Ата журт урушну кезиуюнде, арт жыллада  анда-мында болгъан къаугъалада да аскерчиле  болдургъан кишиликни бла жигитликни юсюнден кёп сейирлик шартла келтирип хапар айтхандыла. Школчуланы сорууларына жууапла да бергендиле.
Ахырында юйретиучю Кючмезланы  Муталип,  къонакълагъа ыспас этип, быллай тюбешиуле  бек магъаналы болгъанларын, ёсюп келген  тёлюню Ата журтну сюерге, анга кертичи болургъа юйретиуге себеплик этгенлерин чертгенди.

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


25.03.2020
23.03.2020
20.03.2020
18.03.2020