Жигитлик эмда кюч берген бирлик

Уллу Хорламны 75-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде Бахсан районда  115-чи Къабарты-Малкъар атлы дивизияны эсгериу ишле бардырылгъандыла.  Ол санда 910-чу айтхылыкъ бийикликге атла бла чыгъыу болгъанды. Анда уа атлыла, республиканы  муниципалитетлерини асламысыны башчылары, тюрлю-тюрлю министерстволаны бла ведомстволаны келечилери да митингге эмда гюлле салыугъа къатышхандыла.
Жыйылгъанланы алларында КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны ич политика жаны бла управлениясыны таматасы Артём Кажаев, КъМР-ни граждан обществону институтла бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министрини къуллугъун толтургъан Анзор Курашинов, Бахсан районну, Бахсан шахарны, Элбрус районну, Прохладный шахарны администрацияларыны башчылары да сёлешгендиле. Дивизия кёп миллетли болгъанын эсгерте, ала  Ата журт ючюн жанларын, къанларын да аямагъанларын, биригиуню кючю бек уллу болгъанын кёргюзтгенлерин чертгендиле.
Ол кюн Бахсан районну бла Бахсан шахарны администрациялары, чатырла къурап, эсгериу ишлеге къатышханланы локъумла, хычинле, къалмукъ чай, эт ашарыкъла бла да сыйлагъандыла.
115-чи атлы дивизия 1941 жылда 25 ноябрьде  Къабарты-Малкъарны жеринде Шимал-Кавказ аскер округну аскерлерини башчысыны буйругъу бла къуралгъанды. Анга 5500 адам киргенди. Ол Сталинградха фашист аскерлени иймез ючюн къаты къазауат этип кюрешгенди, ол санда немисли танкла бла бетден бетге тюбеп. Сальск аулакълада бизни республикадан 4 мингнге жууукъ  адам  жоюлгъанды. 
 

 

Асланбекланы Халимат.

Свежие номера газет Заман


08.07.2020
06.07.2020
03.07.2020
02.07.2020