Режиссёрла бла артислени усталыкълары тамашагъа къалдыргъандыла

Беш кюнню ичинде Нальчик  "Южная сценагъа"  къонакъбайлыкъ этгенди.  Ол 17 ноябрьде  Али Шогенцуков атлы  Къабарты къырал драма театрда башланнганды, бошалгъан да анда этгенди. 
Байрым кюн аны къууанчына келгенлеге бек алгъа Абхазияда  С.Чанбаны атын жюрютген театр  "Берег неба"  деген сахна оюнун кёргюзтгенди. Андан сора уа жыйылгъанланы КъМР-ни культура министрини къуллугъун толтургъан Мухадин Кумахов  алгъышлагъанды. «Театр байрам баргъан кюнле бек терк озгъанча кёрюндю бизге. Ол фестивальгъа къатышханланы, бютюнда  Юг Осетияны бла Абхазияны биринчи кере келген артистлерини, эслеринде хычыуун кезиуча къаллыгъына ишекли тюйюлме»,-деп,  бу ахшы иш тёреге айланырыгъына ышаннганын да билдиргенди. 
Андан сора фестивальгъа къатышханлагъа багъа бергенлени къауумуну башчысы, Россей Федерацияны  Театрда ишлегенлерини союзуну  Ара аппаратыны къурау-чыгъармачы бёлюмюню драма эм миллет театрланы кабинетлерини  таматасы  Марина Корчак сёлешгенди. Ол  фестиваль бийик даражада ётгенин чертип айтханды. «Анга сейир этерча тюйюлдю – кавказ режиссура, артистлени ишлери  да не заманда да  сейир болгъандыла. Ол ахшы тёреле жашайдыла»,-деп, миллет театрланы кеслерини  энчиликлерин сакъларгъа эмда ала халкъныкъы болгъанларын унутмазгъа чакъыргъанды. 
- Миллет  маданиятны  ёсюп келген тёлюлеге сакъларыкъ жаланда театрды. Нек дегенде шёндю ана тилледе жазгъанла аздан-аз бола барадыла. Кинематограф асламында орус тилдеди. Алай эсе уа, театр - тиллени сакълагъан, аны  тёлюден тёлюге ётдюрген жангыз искусстводу. 
Жарсыугъа, бюгюнлюкде театргъа келген жаш адамла, ана тиллеринде баргъан сахна оюнну ангыламай, тилманчлыкъ этилирин тилегенлерин кёргенме, ол къайгъы этдиреди эмда къараучула бла, бютюнда бег а  жаш адамла ишлерге, юйретирге, кёллендирирге кереклисин кёргюзтеди,-дегенди Марина Корчак. 
Аны оюмуна кёре, фестиваль бардырылгъан тогъуз жылны ичинде аны даражасы,  анга къатышханланы фахмулулукълары  да  ёсгендиле. 
Театрны режиссёру, драматург, РАТИ-ГИТИС-ни   кафедрасыны доценти Екатерина Гранитова-Лавровская уа  къууаннганын жашыралмай эди.  "Регионну театрларындан чыртда хапарым болмагъанды, энди уа айтыр сёз тапмай къыйналама. Мында театр жашау боркъ-боркъ этип къайнайды. Кавказда анга сейир бек уллуду. Мен  кёрген, эшитген затларымы алыкъа сюзерге, оюмларгъа  керекме. Болсада ал акъылым бир да болмагъанча аламатдыла",- дегенди ол.       
Театр кесаматчы, журналист, РФ-ни Театрда ишлегенлени союзуну члени, "Страстной бульвар, 10" эм "Театрон",  "Ревизор.ру" журналланы  келечиси, театр кесаматчы Павел Подкладов да ма алай жюрек кётюрюулюкде сёлешгенди. 
- Быллай фахмулу режиссёрланы бла актёрланы кёрюрме деп эсимде да жокъ эди. Мында  кёргеним манга уллу эмда  аламат саугъады, - дегенди.Алай кемчиликлени юсюнден да айтылмай къалмагъанды. Къыралны миллет театрларыны болумларыны, аланы айнытыуну онгларыны  юсюнден да баргъанды сёз. 
Андан сора уа хычыуун жумуш башланнганды. «Бек иги жаш актёр» деген номинацияда  Юг -Осетияда К. Хетагуров атлы къырал драма театрны артисткасы Зарина Бекоева хорлагъанды. Ол  Антигонаны  ойнагъанды. Жаш  къызны бу  биринчи уллу ишиди. Къабарты къырал драма  театрны артисти Имран Бляшев да аллай атха тийишли болгъанды. Аны  сахнада тамата коллегалары  Борис Хадзегов бла   Ахмед Хамурзов, Горький атлы Орус къырал драма  театрдан Замир Ораков "Экинчи планлы бек иги эр киши роль" номинацияда атларын айтдыргъандыла.    
Черкесскде М.Аков атлы  драма театрдан КъЧР-ни сыйлы артисткасы Тезада Тутова "Экинчи планлы бек иги тиширыу роль" ючюн саугъаланнганды. Къабарты драма театрдан КъМР-ни сыйлы артисткасы Фатима Чехмахова  ("Жауунну сатыучулада" Лиззини  ролю ючюн) эмда  Адыгеяны И.Цея атлы миллет  театрыны артисти, Адыгея Республиканы сыйлы артисткасы  Асиет Вайкок "Бек баш тиширыу роль" номинацияда айырмалы болгъандыла. Бек иги эр киши рольну ойнагъанлагъа  Къулийланы Къайсын атлы драма театрны директору, КъМР-ни халкъ артисти Жангоразланы Мажит эм Шимал Осетия-Аланияны В.Тхапсаев атлы  къырал  академиялы театрдан РФ-ни сыйлы артисти Казбек Губиев саналгъандыла.
 Абхазияны С.Чанба атлы  къырал драма театры уа "Бек иги актёр ансамбль" деген саугъа къоллу болгъанды. Классикалы комедияны аламат кёргюзталгъанлары ючюн  а Ставропольну Лермонтов атлы академиялы театры  саугъаланнганды. "Бек иги  сценография" номинацияда уа Адыгея Республиканы И.Цея атлы Миллет театрына  жетген болмагъанды.
РФ-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Касей Хачегогу, КъМР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу  Роман Дабагов бла Мызыланы Аубекир "Бек иги режиссура»" номинацияда алгъа чыкъгъандыла. "Фестивальны эм иги сахна оюнуна" уа  Руслан Фировну "Жауунну сатыучу" деген спектакли  саналгъанды.

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


08.07.2020
06.07.2020
03.07.2020
02.07.2020