Кемчиликлени тапхандыла, ала къалай кетерилликлерин кёз туурада тутарыкъдыла

Кёп болмай нальчикчиле жолланы бир-бир жерлери асыры  тозурагъандан къоркъуулу  болгъанларына Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда бёлюмюне тарыкъгъандыла. Организацияны келечилери  Фурманов, Ногмов, Мечников, Руставели, Осетин, Надречный, Чернышевский эм къарындашла Къушховла атлы орамлада   болуп, кемчиликлени кеслери кёргендиле.   
- Нальчикни орамлары мардалагъа келиширча  уллу  иш бардырылгъанлыкъгъа,  участокланы бир къауумунда   кемчиликле тюбейдиле, ол санда инженер комммуникацияланы жангыртыуда. Кёбюсюнде  инженер сетьлеге ремон этгенлеринден сора, жолну жангыртыргъа ашыкъмайдыла. Бирде аны ремонтун  айла бла сакъларгъа тюшеди,- дейди ОНФ-ни келечиси Анзор Тхамоков. 
Ол айтханнга кёре, Тарчоков бла Захаров орамлада чунгурла иги кесек заманны жабылмай турадыла. Ала бла ётген машинагъа уа заран тюшмей къалмайды. Аланы бир жаны бла  барама дегенле  уа  башхала бла къагъышыргъа  да уллу къоркъуу барды. Сёз ючюн, аллай халгъа эки жыл мындан алгъа тынгылы ремонт этилген  Клара Цеткин орамда да тюберге боллукъду. 
Жангы асфальт районда жашагъанланы кёп къууандырмагъанды. Быйыл сентябрьде «Водоканалны» ишчилери, жолну юч жеринде къазып, топурагъын ачып  кетгендиле. Андан бери асфальт салыргъа кишини эсинде жокъду.  Аны бла  бирге аллай ишлени кезиуюнде  бирде водительле бла жаяу жюрюгенлени  сакълыкъгъа чакъыргъан   тийишли белгиле да салынмайдыла.  
ОНФ-ни келечилери кёрген кемчиликле бла байламлы эсгертиулени Нальчикни мэриясына жибергендиле. Ала  сагъынылгъан жерледе тийишли ишле тамамланырларына да контроль этериклерин белгилегендиле. 

Магометланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман


08.07.2020
06.07.2020
03.07.2020
02.07.2020