Казбек Коков «Единая Россия» партияны Баш Советини къауумуна айырылгъанды

«Единая Россия» партияны бу кюнледе Москвада болгъан XIX съездине Къабарты-Малкъарны делегациясы да къатышханды. Анга регионну оноучусу Казбек Коков башчылыкъ этгенди.
Кенгешде 2021 жылда Къырал Думагъа бардырыллыкъ айырыулагъа хазырланыу башланнганы билдирилгенди, партияны Баш Советини бёлюмле бла байламлы алты къаууму, Правону къоруулау арасы да къуралгъанларыны юсюнден айтылгъанды. Андан сора да, «Единая Россияны» жамауат приёмныйлерини жангы ишлеу амаллары да туура этилгендиле. Алада ким сюйсе да партия проектле къалай толтурулгъанларыны юсюнден билирге неда партиягъа кирирге боллукъду.
 Пленар жыйылыуда сёлеше, Россейни Президенти Владимир Путин, съездге къатышханлагъа айланып былай дегенди: «Адамларыбызны шёндюгю болумну,  жашау къолайлыкъны игилендирген тюрлениулени юслеринден оюмларыдыла бизни ишибизни багъасын чыгъаргъан, мындан ары жолубузну да кёргюзтген. Тюрлениулени жамауат дурус кёремиди, не затны тюзетирге, тапландырыргъа керекди. 
Ма ол соруулагъа жууапланы сакълайдыла адамла не тюрлю политика кючден, хар политика партиядан да. «Единая Россияча» кючлю эмда асламлы биригиуден а сурам бютюн уллуду. Ол да жамауатха жууукъ болургъа, аны къууумларын толтурургъа керекди».
Аны бла бирге къырал башчы партиячыланы кемчиликлени «кюйюз тюбюне сыйпап кетермезге», «Тюзюнлей ызны» сакълап турмай, жер-жерледе жартылыкъланы тюзетиуню  мадарларын этерге чакъыргъанды. «Тилейме сизден, хар жаны бла да партия башчыла болугъуз, кемчиликлени кесигиз табып, кесигиз кётюрюгюз, жыл сайын бардырылыучу кезиулю «Тюзюнлей ызны» сакълап турмагъыз да. Жамауатны жарсытхан жумушланы  кеси кючюгюз бла тамамлагъыз, тюзлюк болурун излегиз. 
Кесигиз кёрюп турасыз не оюла тургъан больницаны, не беш смен бла окъутхан школну, не аллай башха шартланы дайым кёргюзте тургъанларын. Жашагъан жеригизде сиз аланы эслерге керексиз, оноучула кёрмей эселе уа, аланы тынчайтмагъыз, мадар этгинчи къоймагъыз»,-дегенди Владимир Путин.         
РФ-ни Президенти «Единая Россиягъа» анга себеплик этгени,къыйматлы ишлегени, къыйын оноуладан къачмагъаны,  адамларыбызны сейирлерин таукел къоруулагъаны ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди.
Партияны башчысы, РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев да инсанларыбызны эркинликлерин къоруулау жаны бла ишни кючлендирирге керек болгъанын эсгертгенди. «Биз  «Единая Россияда» правону къоруулаучу ара къураргъа деп турабыз да, адамла андан болушлукъ излерге боллукъдула. Анга уа партияны жамауат приёмныйинден сёлеширге онг берилликди. Ала уа хар регионда бардыла»,-деп, Дмитрий Анатольевич бара-баргъан заманда аллай араланы регионлада бёлюмлери да къураллыкъдыла, деп къошханды. «Бу ишни бардырыуну магъанасы уллуду, инсанларыбызны эркинликлерин къорууларгъа тийишлиди»,-деп чертгенди ол.
Дмитрий Медведев быллай бир шартны да эсгертгенди: адам «Единая Россияда» болгъан къуллукъчуну терс ишлерин, кесин тапсыз жюрютгенин кёрген эсе, аллай затха тюбеген эсе, ол этика жаны бла быйыл ишлеп башлагъан комиссиягъа тарыгъыргъа боллукъду. «Партияны членлери кеслерин къалай жюрютгенлерине мындан ары да кёз-къулакъ болгъанлай турлукъбуз. Адеп-къылыкъны мардасына келишмеген  жууапха тартылмай къаллыкъ тюйюлдю. Партиядан окъуна къысталыргъа боллукъду»,-дегенди Медведев.
Къыралны премьер-министри  партияны программасыны мурдорун РФ-ни Президенти Владимир Путин белгилеген баш магъаналы ишле тутханын чертгенди. «2021 жылда Къырал Думагъа айырыула бардырыллыкъдыла. Келир жыл биз анга хазырланыргъа керекбиз, «Единая Россия» ол кампаниягъа битеу кючюн эмда онгларын жыйышдырып тюберча. Аны ючюн а сынауубузну сюзерге, кемчиликледен бла жетишимледен хыйсап этерге, сора бюгюннгю кюнню борчларын эсге алып, партияны программасын жангыртыргъа борчлубуз. 
Аланы шёндюгю программада, биз парламент айырыулагъа барлыкъ программабызда да эсге алыргъа тийишлиди. Аны жарашдыра туруп, мен оюм этгенден, биз айырыучуланы оюмларына да къараргъа керекбиз»,-дегенди ахырында Медведев. Партияны председатели жангы программаны хазырлау жаны бла комиссиягъа кеси башчылыкъ этеригин да билдиргенди.
«Единая Россияны» XIX съездинде партияны Баш Советини къаууму да жангыртылгъанды. Къол кётюрюулени эсеплерине кёре КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» битеуроссей политика партияны Баш Советини къауумуна айырылгъанды.
 

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


08.07.2020
06.07.2020
03.07.2020
02.07.2020