Парламентни таматасы келгенлеге эс бёлюп тынгылагъанды

КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, «Единая Россия» битеуроссей политика партияны 18-жыллыгъына жораланнган ыйыкъны чеклеринде республикада жашагъанланы бир къаууму бла тюбешгенди.
Анга жарсыулары бла тюрлю-тюрлю муниципал районлада бла шахарлада тургъанла келгендиле. Аланы соруулары, хар замандача, кёп болгъандыла. Къууумларыны асламысы жашау журтланы къытлыгъы, саусузгъа болушлукъ излеу, къолайсызлыкъ,  коммунал жумушланы качествосу, кёп сабийли юйюрлеге социал себеплик этиу, ишсизлик, этнотуризмни айнытыу жаны бла проектни бардырыу, хауле итлеге бла киштиклеге мадар этиу бла байламлы эдиле.
Тилеклени бла тарыгъыуланы бир-бирлерине кёре олсагъат  окъуна тийишли оноула этилгендиле. Алай тынгылы тинтиуню, кёбюрек заманны излегенле да болгъандыла. Тамамланыргъа керек болгъан мадарланы Парламентни Председатели кеси контрольгъа алыргъа айтханды.
Жамауатны билдириулери бла ишлеу – КъМР-ни Парламентини баш магъаналы борчларындан бириди. Депутатла айырыучула бла дайым тюбейдиле, инсанланы приёмгъа аладыла, ол санда аланы «Единая Россия» партияны башчысы Дмитрий Медведевни да жамауат приёмныйинде да бардырадыла. Хар байрым кюн а аллай жолугъуула республиканы муниципал къуралыуларында боладыла. Аладан сора да, КъМР-ни Парламентини депутатлары жер-жерлеге барып да адамланы жарсыуларына тынгылайдыла.
Инсанланы приёмгъа алыуну графиги КъМР-ни Парламентини энчи сайтында басмаланыпды. Аны адреси:http://parlament.kbr.ru/

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


08.07.2020
06.07.2020
03.07.2020
02.07.2020