Шайырны терен магъаналы, ариу назмулары эшитилгендиле

Долинскде Малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла кёчюрюлгенине аталгъан мемориалда КъМР-ни халкъ поэти, РСФСР-ни Къырал саугъасыны иеси Зумакъулланы Танзиляны чыгъармаларын окъуп, школчуланы араларында эришиуле бардырылгъанды. Анга устазланы къаууму да къатышханды.
Мемориалны директору Теммоланы Фаризат бла методисти Улбашланы Аминат келгенлеге бет жарыкълы тюбегендиле. Конкурсха къатышырыкъла жыйышханларындан сора Фаризат Танзиляны жашау, чыгъармачылыкъ жолларыны юслеринден айтханды. Быллай ишле мемориалда биринчи кере бардырылмагъанларын, эришиуге къатышханла жылдан жылгъа иги хазырланнганларын да сагъыннганды.
Ызы бла жашла, къызла, арагъа чыгъып, ана тилибизде, орусча, къабартыча, ингилизча Танзиляны эм анга жоралап кеслери жазгъан чыгъармаларын айтхандыла. Бек алгъа Нальчикде «Радуга» гимназиядан Османланы Фарида, Байсыланы Динара, Бёзюланы Жамиля, Азаматланы Танзиля, Каркаланы Алим. Ала малкъар тилде шайырны чыгъармаларын ариу, шатык окъугъандыла. Аладан сора да, жюзге жууукъ школчу назму айтхандыла. Бу ишге устазла, окъуучула да уллу кёл салгъанлары хар жаны бла да кёрюнюп тура эди.
Танзиляны тизгинлерине тагъылгъан жырладан да къауумун жырлагъандыла школчула. Бек ариу ауазлы сабийле болгъаны уа жыйылгъан жамауатны кёлюн айтып-айтмазча жарытханды. Алагъа тынгылай, миллетибиз бар къадарда, шайырны сёзлери дайым эшитилип турлугъуна бир тюрлю ишеклик болмагъанына тюшюнюрчады.
Къауум сагъат баргъанды эришиу. Хар назму окъугъан школчу не къадар да кесин иги жаны бла кёргюзтюрге кюрешгенди. Кёбюсю миллет кийимлери бла чыкъгъандыла. Къалгъанлары да - ариу тизгинлиле.
Зумакъулланы Танзиля - сёзню устасы, миллетибизни сыйлы инсаны, кёп саугъалагъа, даражагъа тийишли болгъан, жанындан да халкъын бек сюйген асыл адам. Аны хар тизгининде миллетибизни жашауун, адетин, маданиятын кёребиз, ала бла дагъыда бир кере шагъырей болабыз. Назмуларын окъугъан уллу поэтле анга бийик багъа бичгендиле. Къайсын а былай дегенди: «Танзиля бек фахмулуду, белгили сёз усталагъа тенгди. Дуниягъа аты айтылгъан биринчи таулу поэт тиширыуду».
Ол кюн мемориалгъа келгенле уа, таулу поэтессаны сёзлерине тынгылай, кёп зауукълукъ алгъандыла, анга да кёп ариу алгъыш айтхандыла. Танзиля уа мындан арысында да кёп жыл аллыбызда барсын, ариу назмулары, жырлары бла халкъыбызны къууандырсын!

Лейлун улу Х.

Свежие номера газет Заман


08.07.2020
06.07.2020
03.07.2020
02.07.2020