Бизнесде жетишимлеге жетерча не зат керекди?

Адам кесини билимин, хунерлигин жашауда хайырлана билгенини, бизнесде жетишимли болурча неге эс бурургъа кереклисини юсюнден сёлешиннгенди бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Халкъ мюлкде планирование эмда прогнозла этиу жаны бла инновацияла амалла» деген илму-излем лабораториясында «Бизнес бла кюрешиу: чурумла, энчиликле, жетишимликни ышанлары» деген ат бла бардырылгъан эксперт сессияда. Бу жыйылыуну бизни республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну болушлугъу бла Къабарты-Малкъарны предпринимательствогъа билеклик этиу фонду къурагъанды. Аны ишине иги сынамлары болгъан экспертле къатышхан эдиле, деп билдиргендиле вуздан.
Бизнес-тренер, «Жангы стратегия» деген консалтинг компанияны башчысы, ишчилеге оноу этиу жаны бла специалист Елена Подберезная урунуу рынокда болумну, анда изленнген усталыкъланы, адам кесин эмда предпринимательство жаны бла оюмун къалай кёргюзте билирге кереклисини юсюнден хапарлагъанды. Гитче эмда орта бизнесге себеплик этиу Корпорацияны тренери, юрист, финанс эм бухгалтер учёт сферада эксперт Фатима Куашева уа аллай оюмну юсю бла проект къурап, аны жашауда нечик бардырыргъа эмда бу жолгъа тургъанда чурумладан къалай къутулургъа боллугъун билдиргенди.
Клиника психолог, КъМКъУ-ну тынгылы айнытыу кафедрасыны проектле жаны бла менеджери, КъМР-ни Врачларыны палатасыны башчысыны орунбасары Накова Алина бизнесде психологияны энчиликлери бла шагъырейлендиргенди, предприниматель, ТРИЗ халкъла аралы ассоциацияны келечиси Милана Нурхани-Махова уа предприниматель болургъа сюйгенлеге хакъсыз билим берген интернет-сервислени юслеринден билдиргенди. Дагъыда КъМР-ни Гарантияла берген фондуну келечиси Ислам Коготыжев республикада гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенлеге кредитле бла себеплик этиу къалай къуралгъанын туура этгенди.

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


08.07.2020
06.07.2020
03.07.2020
02.07.2020