Казбек Коков КъМР-ни Ич ишле министерствосуну таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Ич ишле министерствосуну  жангы таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа  къатышханды. Ол къуллукъгъа РФ-ни Президенти Владимир Путинни Указы бла салыннганды. Жыйылгъанланы министр бла Россей МВД-ны СКФО-да Баш управлениясыны Башчысы Сергей Бачурин танышдыргъанды. Ол, аны юсюнден сёлеше, тюз акъыллы, управление ишде уллу сынамы болгъан бийик даражалы оноучуду, биргесине уруннганланы араларында сыйы-намысы жюрюйдю, дегенди.
КъМР-ни Башчысы, республиканы ич ишле министрин къуллугъу бла алгъышлап, регионал ведомствону коллективи жангы оноучуну къолунда къыралны Президенти салгъан борчланы тийишли толтурлукъларына, ала гражданланы къоркъуусузлукъларын жалчытырыкъларына ышаннганын  билдиргенди, В.П. Павловха эм ведомствону энчи къауумуну барысына да  ишлеринде жетишимле тежегенди: «Кеслерини жанларындан КъМР-ни къырал власть органлары байламлыкъда ишлерча битеу кючлерин  саллыкъдыла», - деп чертгенди К.В. Коков.
Жыйылыугъа РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисини орунбасары Валерий Попков, КъМР-де баш федерал инспектор Тимур Макоев, право низам сакълаучу структураланы таматалары къатышхандыла.
Полицияны генерал-майору Василий Павлов алгъын жыллада Россей МВД-ны Энчи къоркъуусузлугъуну баш управлениясыны «Приволжье» энчи къоркъуусузлукъ бёлюмюню таматасы, ызы бла РФ-ни Ич ишле министерствону Севастопольда управлениясыны начальниги болгъанды. 2019 жылны 18 ноябринден – Къабарты-Малкъар Республиканы ич ишле министри.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


08.07.2020
06.07.2020
03.07.2020
02.07.2020