Шуёхлукъну, къыйматлы бирге ишлеуню юлгюсю

Россейни бла Тюркню Президентлери Владимир Путин бла Реджеп Тайип Эрдоган  "Турецкий поток" газ ызны къууанчлы халда ачхандыла. Ол халкъла аралы магъаналы иш 8 январьда Стамбулда ётгенди.  Анга  Сербияны башчысы Александр Вучич бла Болгарияны премьер-министри Бойко Борисов да къатышхандыла.
"Битеу мында олтургъанла къуру Россейге бла Тюркге угъай, Юг Европаны къыралларына, битеу европалы континентге да керти окъуна бек магъаналы болгъан ишни шагъатларыдыла»,-деп чертгенди россейли башчы, къууанчлы жыйылыуда сёлеше. Ол дагъыда  «бюгюннгю болум Россейни бла Тюркню арасында стратегиялы бирге ишлеу жетишимли болгъанын, кёпле сезерча хайыр да келтиргенин кёргюзтюп турады» деп,  айырып айтханды.
Владимир Путин бу газ ызны тартыуда жангы, бютюн къыйматлы  технологияла хайырланнганларын, ала аны къоркъуусузлугъуна эмда экологиягъа хата салынмазлыгъына ышандыргъанын да къошханды. Россейни Президенти бу магъаналы къурулушха къатышханланы барысына да жюрек ыразылыгъын билдиргенди, Тюркню оноучуларына, энчи уа Президенти Эрдоганнга  берген сёзлеринден таймагъанлары ючюн ыспас этгенди.
- Мындан ары да Россей бла Тюрк энергияда кибик, башха жаны бла да энтта кёп проектлени бирге бардырлыгъына ишексизме,-деп къошханды Путин.
Реджеп Тайип Эрдоган а бу эки къырал да бирге ишлеуню юлгюсюн кёргюзтгенлерин чертип айтханды. Аллай хайырлы байламлыкъла кюч ала барлыкъларына ишексиз  болгъанын билдире, Тюркню башчысы орус халкъ сёзню юлгюге келтиргенди. «Акъыллы нёгеринг болса, жолну жартысы тауусулгъаннга сана да къой» деп, сизде сёз барды. Бизде да алай айтабыз.
Жол нёгер жолну кесича магъаналыды. Анга Россейни бла Тюркню араларында шуёхлукъ  кёп кере шагъатлыкъ этгенди, бирге аламат ишле тындырып. Келир заманда да, Аллах айтып, эки къоншу  къырал, эки огъурлу  нёгерча, бир жол бла мындан ары да таукел барлыкъларына ийнанама»,-дегенди.
Андан сора Россейни, Тюркню, Сербияны президентлери бла Болгарияны премьер-министри сахнада газ берилип башланнганыны белгиси болгъан  вентильни бургъандыла. «Тюркню бла Россейни таукелликлерини хайырындан жашнауну белгиси, ырахатлыкъны белгиси – «Турецкий поток» газ ыз - ишлеп башлагъанды»,-дегенди къууанчлы жыйылыуну бардыргъан адам.
«Мен бу ишге къыйын салгъанланы барысына да жюрек ыразылыгъымы билдиреме, артыкъда бизни шуёхларыбызгъа, коллегаларыбызгъа сау болугъуз дейме. Бусагъат Балканла, Европагъа дери, Россейден Къара тенгизни юсю бла, Кыйыкейден  сора, Аллах айтып, табийгъат газны алып башларыкъдыла. Бу проект не жаны бла да жетишимли болсун»,-деп жапханды  къууанчлы жыйылыуну Реджеп Тайип Эрдоган.
«Турецкий поток» эки ыздан къуралады, хар бирини кючю  15,75 миллиард кубометрди. Биринчиси бла россейли газ Тюркге барлыкъды, экинчиси уа Юг эмда Юг-Восток Европаны къыралларын кёк отлукъ бла жалчытырыкъды.
Къара тенгизде ызны South Stream Transport B.V. компания ишлегенди. Ол Анапаны къатында башланып, Стамбулдан 100 километр узакълыкъда орналгъан Кыйыкейде бошалады.
Жерни юсю бла уа быргъыланы Тюркню жеринде TurkAkim Gaz Tasima A.S.. бирикген  россей-тюрк компания  салгъанды. Былтыр  мартда тенгиздеги бла жердеги ызла бирге къошулгъандыла.

Текуланы Хауа хазырлагъанды.

Свежие номера газет Заман


08.07.2020
06.07.2020
03.07.2020
02.07.2020