Бир-бир законлагъа тюрлениуле кийириуню юсюнден баргъанды сёз

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясы башланнганды. Аны чеклеринде законла чыгъарыучу баш органны президиумуну биринчи жыйылыуу ётгенди. Аны спикерни орунбасары Жанатайланы Салим бардыргъанды.
Депутатла «Бир-бир республикалы законлагъа тюзетиуле кийириуню юсюнден» законну проектине къарагъандыла. Ол республикалы праволу актланы федерал излемле бла келишдирир мурат бла этилгенди.
«Производствону эм потребленияны къалгъан-къулгъанларыны юсюнден» законнга тюрлениулени да тинтгендиле парламентарийле. Аграр соруула, табийгъатны хайырланыу, экология эм тёгерекдеги къудуретни сакълау жаны бла комитетни башчысы Артур Текушевни айтханына кёре, федерал законлагъа тийишлиликде субъектлени власть органларыны коммунал къалгъан-къулгъанланы жарашдырыу жаны бла жер-жерли схемаланы хазырлау эм къабыл кёрюу полномочиялары кетериледиле. Алай бла республикалы законну 5-чи статьясыны 1-чи кесегини 7-чи пункту кючюн тас этгени тохташдырылгъанды.
«КъМР-де рынокланы ишлерин къурауну юсюнден» республикалы закон да сюзюлгенди. «Ол инсанланы эркинликлерин сакълар, законлукъну, право низамны, жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыр эмда жамауатны аш-суу, товарла бла излемлерин тамамлар мурат бла хазырланнганды»,-деп ангылатханды Экономика политика, инновация айнытыу эм предпринимательство жаны бла комитетини башчысы Заур Апшев.
Президиумда дагъыда «Билим бериуню юсюнден» республикалы законну 5-чи эм 6-чы  статьяларына тюзетиуле, «Юйюрню, аналыкъны, аталыкъны, сабийликни къоруулауну юсюнден законнга тюрлениулеге да къаралгъанды. Битеу сейирлери болгъан органла  тинтгенден сора, законланы проектлери Парламентни пленар жыйылыууна кёргюзтюллюкдюле.
Законла чыгъарыучу органны кезиулю жыйылыуун быйыл 30 январьда бардырыргъа келишгендиле. КъМР-ни Парламентини Регламентини 40-2-чи статьясыны 1-чи кесегине тийишлиликде анга Парламентни къауумуна кирмеген партияланы келечилери чакъырыллыкъдыла. Ала «КъМР-де демографияны айнытыуну магъаналы сорууларыны юсюнден» деген темагъа кеслерини оюмларын белгили этерге боллукъдула.
Президиумда федерал законланы проектлерине, субъектледе депутатланы законодательный башламчылыкъларына да къаралгъанды. Алада РФ-ни Административ бузукълукъланы юсюнден кодексине тюрлениулени, потребительлени эркинликлерин сакълауну юслеринден барады сёз.
Ахырында тюрлю-тюрлю сфералада жетишимле болдургъанланы КъМР-ни Парламентини Сыйлы грамотасы бла саугъалауну юсюнден оноу этилгенди.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


08.07.2020
06.07.2020
03.07.2020
02.07.2020