Агъачланы отдан сакъларгъа болушурукъ бусагъатдагъы техника

Тюнене КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуна 30-гъа жууукъ техника берилгенди. Ауур жюклю КамАЗ-ла,  тракторла,  экскаваторла,  УАЗ машинала да агъачланы от тюшюуден сакълауда хайырланыллыкъдыла. Бу бёлюмде ишлегенлени къууанчлы иш бла алгъышларгъа РФ-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министрини орунбасары - Агъач мюлк жаны бла федерал агентствону таматасы Сергей Аноприенко,  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков эмда КъМР-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Шауаланы Илияс   келгендиле.
Керекли техника  «Экология» миллет  проектни «Агъачланы сакълау» программасыны чеклеринде бериледи. Аны бла шагъырейлене, Сергей Аноприенко быйыл республикагъа битеу да бирге агъачланы отдан сакълау жумушлада хайырланыллыкъ 80-нге жууукъ машина бла оборудование бериллигин чертгенди. «Бизге уллу борчла салыннгандыла. 2024 жылгъа дери отдан экономикагъа тюшген  заранны юч кереге азайтыргъа керекбиз. Регионлагъа болушлукъ этилликди, алай  сиз да ишигизни бет жарыкълы толтурурсуз деп ышанабыз», -дегенди ол.
Казбек Коков а республикада агъач мюлкледе ишлерин билген, анга жууаплы кёзден къарагъан адамла уруннганларын чертгенди. «Ала, тийишли техникалары болмагъанларына да къарамай, усталыкъларын асыры сюйгенден, борчларын тийишлисича толтургъандыла. Энди бу машинала бизге боюнубузгъа салыннган жумушланы тындырыргъа, агъачланы сакълаугъа, аланы кёбейтиуге себеплик этериклерине ишексизме»,-деп чертгенди республиканы оноучусу.

Тикаланы Фатима.

Свежие номера газет Заман


08.07.2020
06.07.2020
03.07.2020
02.07.2020