Батыр танкчы къыз

Кёп жылла мындан алгъа Тетууланы Нашхону жашы Молла Къарачайны Хурзук элине кёчюп, анда жашап тебирейди. Аны беш къызы болады: Таужан, Балдан, Чюний, Хауун, Айшат. Къызланы жете баргъанлары юйюр къурайдыла. Ахыргъы уа Темирболатланы Баззагъа баргъанды.
Бюгюн хапарыбыз аны тамата къызы Баблинаны юсюнденди. Ол Уллу Ата журт урушну биринчи айларында окъуна кеси ыразылыгъы бла къазауатха кетеди. Кесини аскер жолун Юг-Запад фронтну танк бригадасында башлагъанды, Севастополь ючюн бардырылгъан къызыу сермешлеге къатышып. Анда сермешледен  биринде ауур жаралы болады. Госпитальда жатып, саулугъуна бакъдыргъандан сора жангыдан урушха тебирейди, кеси да фронтну бек къыйын жерине.
1942 жылда ол 57-чи танк бригаданы 7-чи механизацияланнган корпусуну къауумунда Сталинград сермешге къатышханды. Эр кишиледен артха къалмай, анда уруш этип тургъанды. 1943 жылда, экинчи кере да ауур жаралы болуп, жангыдан госпитальгъа тюшдю.
Душман аскери бла жанын, къанын аямай демлеше тургъанда, аны халкъы  туугъан жеринден зор бла кёчюрюлгенди. Къызны уа андан алыкъа хапары жокъду. Саулугъуна бираз бакъдырып, теркирек къазауатха кетергеди акъылы. Урушну уллусу уа алыкъа алда эди.
Курск шахарны тийресинде уллу танк сермеш башланады. Баблина тёртюнчю танк аскер бёлюмню санында анга къатышханды. Анда да мингле бла адамла къырылгъандыла. Таулу къыз сау-саламат къутулгъанды. Андан сора Белоруссияны, Германияны жерлеринде уруш этгенди.
Берлинни орамларында танкчыла немисли топчула бла бетден-бетге атыша эдиле. Гитлерчиле оюлгъан юйлени ичлеринде бугъуп атхандыла. Баблина къуллукъ этген танк бригаданы бёлюмлери отну ичи бла алгъа къызыу сермешле бла бара эдиле. Керек болгъанда уа, танкларын да къоюп, жаяу аскер бла къазауат этгендиле. Аланы сатырларында бизни къыз да  болгъанды.
Узакъ къарачай элде туугъан малкъарлы къыз урушну Берлинде капитан чыны бла бошагъанды. Ол заманда аны тёрт аскер ордени бла жети майдалы бар эди. Ол санда Ата журт урушну биринчи даражалы ордени,  Къызыл Жулдузну эки ордени, «Берлинни алыу ючюн» майдалы.
Урушдан сора Баблина белоруслу Павел Родичкиннге эрге чыгъады. Аны биргесине Совет Союзну Германияда посольствосунда ишлеп тургъанды. Ол заманда Азияда жууукъларын излеп, Москвагъа барып, ала къайда болгъанын билип, Ташкентге учханды.  Ол кезиуде анасы ёлюп болады. Комендант а Баблинаны эки эгечин, къарындашын да къазахлы юйюрлеге берип тура эди.
Аланы унут, былайдан терк кетерге кюреш деп, анга хыны сёлешеди. Алайсыз да жюреги кюе тургъан тиширыу аны алай этгенине тёзалмайды, армияны башчысы анга аскер жигитлиги ючюн саугъагъа берген керохну чыгъарып, аны комендантны мангылайына тиреп: «Бусагъат сабийлени табып, бери жетдирмесенг, къанынгы тёгеме», - дейди.
Ол кюн окъуна сабийлени Баблинагъа тапдырадыла. Ол аланы Москвагъа алып келгенди. Окъутхан да этгенди, ишге да салгъанды. Кеси уа Германиядан сора баш иеси бла Кубада ишлегенди.
Андан къайтхандан сора Гомель шахарда жашап тургъандыла. Артда Псковха кёчер акъыл этип, анда фатар да аладыла. Алай тиширыугъа анда жашаргъа тюшмегенди. Ол ауруп дуниясын алышханда, аны кесини тилеги бла Псковха элтип, анда муслийман къабырлада асырагъандыла.

Османланы Хыйса.

Свежие номера газет Заман


25.02.2020
21.02.2020
19.02.2020
17.02.2020