Тюзетиулени сюзюу, башламчылыкълагъа къарау

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда 20-дан аслам соруугъа къаралгъанды.

Кенгеш къууанчлы жумушдан башланнганды. Спикер Татьяна Егорова къырал учреждениялада ишлегенлени рескомуну башчысы Фаина Бакованы юбилейи бла алгъышлагъанды эмда анга профсоюз къымылдауну айнытыугъа салгъан къыйыны ючюн Парламентни Председателини Ыспас къагъытын бергенди.
Ызы бла депутатла повесткагъа кёчгендиле. «Бир-бир республикалы законлагъа тюзетиуле кийириуню юсюнден» законну  федерал излемлеге келиширча халгъа жетдиргендиле. Аграр жумушла, табийгъатны хайырланыу, экология эм тёгерекдеги къудуретни сакълау жаны бла комитетни башчысы Артур Текушевни айтханына кёре, алай бла къырал власть органланы полномочиялары шарт тохташдырыладыла, андан федерал жууаплылыкъны къайтаргъан  жумушла кетериледиле.
 «Сабийлени тютюнсюз, алай психотроп ууу болгъан, чайнагъан, эмген затланы заранларындан сакълауну къошакъ мадарларыны юслеринден» законну проекти хазырланнганды.  Урунуу, социал къоруулау эм саулукъ сакълау комитетни башчысы Хусейн Кажаровну айтханына кёре, документ акъылбалыкъ болмагъанланы саулукъларын сакълар, алагъа тютюнча ичилген затланы сатыуну тохтатыр мурат бла хазырланнганды.
Алай бла КъМР-да сабийлеге тютюннге ушаш ичген, эмген, чайнагъан психотроп затланы  сатыугъа чек салынады. Дагъыда быллай затланы сатып алып, акъылбалыкъ болмагъанлагъа  берирге, зорлап ичдирирге да жарамагъаны жазылгъанды. Республикалы законну кючю тютюнню, психотроп дарманланы сатыу-алыу бла байламлы федерал жорукълагъа жайылмагъанын белгилерчады. Бу жангычылыкъланы тынгылы сюзгенден сора проектге Парламентни пленар жыйылыуунда къараллыкъды.
Депутатла федерал законланы проектлерин, РФ-ни субъектлеринде коллегаларыны законодательный башламчылыкъларын да сюзгендиле. Алада сёз  Суу, Жашау журт эмда РФ-да Административ сюд бардырыуну кодекслеринде жангычылыкъланы юслеринден барады.  
Депутатла, кенгешип, тюрлю-тюрлю сфералада жетишимле болдургъанланы Парламентни Сыйлы грамотасы бла саугъалауну юсюнден оноу да чыгъаргъандыла.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


08.07.2020
06.07.2020
03.07.2020
02.07.2020