Тюзетиу ишни тюрлю-тюрлю амалла бла игилендириуге алланып

ФСИН-ни КъМР-да Управлениясыны коллегиясында озгъан жылны эсеплери чыгъарылгъандыла, жангы борчла белгиленнгендиле. Ведомствону башчысы Аслан Лихов докладын быллай билдириуден башлагъанды: аманлыкъ ишлери ючюн тутулгъанланы саны - 9,1 процентге, эркинликлери сыйырылмай  жууапха тартылгъанла да 0,9 процентге аз болгъандыла.
-Быллай хал битеу Россейде да эсленеди. Ол къыралны уголовный-толтуруучу политикасы жумушагъаны бла байламлыды, - деп ангылатханды докладчы.
Ол тутмакълагъа эркин этилмеген  затла ётдюрмезине энчи эс бурулгъанын, тийишли мадарла да этилгенлерин да билдиргенди. Алай бла 2019 жылда колониягъа эмда следственный изоляторгъа ётдюрюле тургъан 666 сотовый телефон эмда  наркотикледен 421,6 граммы сыйырылгъандыла. Ол бузукълукъланы этген 82 адам тутулгъанды.
-Республиканы право низамны сакълаучу органлары бла дайым да  къаты байламлыкъда ишлегенибизни хайырындан 103 аманлыкъ ишни жолун кесерге эмда  ачыкъларгъа къолдан келгенди. Сюдню оноууна бойсунмай, къачып айланнган  жыйырма жети адам да тутулгъанды,-деп билдиргенди Аслан Лихов.
Тутмакъланы  тургъан, жашагъан, ишлеген жерлерини юсюнден айта, Управленияны башчысы,  жетинчи номерли медико-санитар больницагъа,  3-чю номерли колонияда корпусладан бирине тынгылы ремонт этилгенин билдиргенди. Энди  мында хирургия,  реанимация бёлюмле да бардыла.
Колонияда тургъанла иш бла жалчытылынадыла. Учреждениягъа кёп заказла келип башлагъандыла, тутмакъланы  иш хакъларына да къошулгъанды. Бир тюрлю усталыкъгъа юйретиу жаны бла тёрт  ара ишлейди, профессионал билим берген окъуу юй  да барды.
Тюзетиу иш иги да тюрленнгенини эмда ол къалай бардырылгъаныны юсюнден да  айтылгъанды коллегияда. Энди  колонияда тургъанланы  жаланда низамлы болгъанларына угъай, ала культура, спорт, жарыкъландырыу, билим бериу ишлеге къалай къатышханлары, къаллай бир кере махталгъанлары да эсге алынады.        
-Ол мадарла  тутулгъанланы къылыкъларын тюзетиуге, ала  правогъа бузукълукъ этмезлерине, шёндюге дери да киши билмеген чыгъармачылыкъ  фахмуларын ачыкъларгъа бла айнытыргъа  себеплик этедиле,-дегенди докладчы.
Коллегияны ишине  КъМР-да Адамны эркинликлери жаны бла  уполномоченный Зумакъулланы Борис да къатышханды. Анда сёлеше, ол энчи комиссия бла бирге тюзетиучю колониялагъа терк-терк барып, анда аланы эркинликлери къалай сакъланнганына, башха болумларына къарагъанын, тутмакъла бла да тюбешгенин билдиргенди. Арт жыллада колониялада  хал иги жанына тюрленнгенин да чертип айтханды.
Жыйылыуда УФСИН-ни таматасыны орунбасарлары, бёлюмлени башчылары да  ишлеринде жетишимлени бла  кемчиликлени  туура этгендиле. Аланы сюзюуге уа кёп адам къатышханды.
Ахырында Аслан Лихов бу системада къуллукъ этгенлеге  борчларына бютюн жууаплы кёзден къараргъа, жартылыкъланы узакъгъа созмай кетерирге кереклисин  эсгертгенди. Сора хычыуун жумушха кёчгенди: къуллукъларын бет жарыкълы толтургъанлагъа ыспас этип, айырмалыланы ведомстволу саугъала бла белгилегенди, чынлары кётюрюлгенлеге уа  погонла бергенди.

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


25.02.2020
21.02.2020
19.02.2020
17.02.2020