Сёлешиуню магъанасы – улоуну объектлерин бла инфраструктурасын террорчулукъ къоркъууладан къоруулау

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В.Коков  КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Парламентини Председатели Т.Б.Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т., КъМР-де баш федерал инспектор Т.Э.Макоев, право низамны сакълаучу структураланы, министерстволаны бла ведомстволаны, жер-жерли самоуправленияны органларыны таматалары да къатышхандыла.
Жыйылыуда сёз транспортну объектлерин бла инфраструктурасын террорчулукъдан къоруулауну, террористлени организацияларына башхала къошулмазча профилактика ишни, толтуруучу властьны эмда жер-жерли самуправленияны органларыны экстремизмни жолун кесиу жаны бла мадарла этерге къолларындан келлик оноучуларын бла ишчилерин хазырлауну  юсюнден баргъанды. Анда белгиленнгенича, тири къармашыуну хайырындан транспорт инфраструктураны объектлерин террорчулукъдан къоруулау жаны бла болум игиленнгенди. Алай, КъМР-ни Башчысы белгилегенича, бу ишни селейтирге арталлыда жарарыкъ тюйюлдю, тийишли ведомствола бла къурамла аны дайым да контрольда тутаргъа, битеу чыкъгъан кемчиликлени терк окъуна кетерирге борчлудула.
Жаш адамланы араларында радикал ниетле жайылмазча этиуге кенгешде энчи эс бурулгъанды. Ол жаны бла ишни тирилтир ючюн регионну комплекс планына жангыдан къараргъа, салыннган борчланы толтурууну жангы амалларын бла жолларын хайырланыргъа керек болгъаны чертилгенди.
Сюзюлген соруулагъа кёре докладла бла КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары М.Б.Хубиев, Транспортда надзор жаны бла федерал службаны СКФО-да регионла аралы управлениясыны таматасы Д.В.Кравцов, КъМР-ни транспорт эмда жол мюлк министри А.З.Дышеков, КъМР-ни министри З.К.Кашироков, «Каббалкавтотранс-1438» эмда «Аэрокомплекс» биригиулени башчылары А.Ю.Апажев бла В.А.Беланов сёлешгендиле.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


25.03.2020
23.03.2020
20.03.2020
18.03.2020