Жоюлгъан жигитлени эсгергендиле, гюлле салгъандыла

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде Нальчикде «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» эсгертмени къатында митинг ётгенди. Жоюлгъан аскерчилени хурметлерге Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, Парламентни бла Правительствону, Россейни КъМР-де МВД-сыны, МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны оноучулары, республиканы башха министерстволарыны бла ведомстволарыны таматалары, толтуруучу властьны федерал органларыны, жамауат эм дин организацияланы келечилери,  урушну, урунууну да ветеранлары, жаш тёлю да келгендиле.
Митингге къатышханла ёлген жигитлени намысларына бир минутну шумсуз тургъандыла. Ызы бла Ёмюрлюк отха гюлле салгъандыла.
Ата журтну къоруулаучуну кюнюне жораланнган ишле Къабарты-Малкъарны битеу шахарларында бла районларында да бардырылгъандыла.

Свежие номера газет Заман


25.03.2020
23.03.2020
20.03.2020
18.03.2020