Къыйматлы сорууланы тынгылы тинтгендиле

Россейни Къоркъуусузлукъ советини секретары Николай Патрушев Владикавказда кенгеш бардыргъанды. Анга Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.
Николай Патрушев РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Юрий Чайка, округга кирген регионланы башчылары, федерал министерстволаны бла ведомстволаны келечилери бла бирге Шимал-Кавказ федерал округда миллет къоркъуусузлукъну жалчытыуну амалларын, ол санда коррупциядан сакъланыуну мадарларын эмда бу аманлыкъгъа къажау кюреш къалай баргъанын да  сюзгенди.
Ушакъны кезиуюнде федерацияны субъектлеринде коррупциягъа къажау кюреш  ючюн жууаплы органла  ишлерин тирилтирге, къырал эмда муниципал къуллукълагъа алыннганлагъа излемлени кючлендирирге, коррупция этгенлени, ол санда миллет проектлеге бёлюннген бюджет ахчагъа къол жетдиргенлени, ачыкълау эмда аланы жолларын кесиу жаны бла оператив-излеу ишни игилендирирге, къыйматын кётюрюрге кереклиси къаты эсгертилгенди.
Андан сора да, транспортда халкъны къоркъуусузлугъун жалчытыу жаны бла къошакъ мадарлагъа къаралгъанды. Мында контроль-надзор органла ачыкълагъан бузукълукъланы заманында кетерирге керекди деп, энчи айтылгъанды.
Кенгешде СКФО-ну регионларында терроризм эмда экстремизм бла байламлы ишлеге къажау сюелиуню юсюнден да сёз баргъанды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


25.03.2020
23.03.2020
20.03.2020
18.03.2020