Фахмулу суратчыны чыгъармачылыгъына тюшюне

Бу кюнледе Суратлау искусстволаны А.Л.Ткаченко атлы музейинде КъМР-ни Маданият министерствосуну болушлугъу бла Россейни Художниклерини союзуну келечиси, къыралыбызны эмда тыш къыралланы аслам кёрмючлерине къатышхан Уяналаны Аслангерийни энчи кёрмючю ачылгъанды.
Ол КъМКъУ-ну инженер-къурулуш бёлюмюн бошап, Ленинградха кёчеди эмда Художестволаны академиясына эркин тынгылаучу болуп киреди. Анда живопись жаны бла билимин ёсдюрюп, сынамын кючлендирип, суратлау искусствону энчи, аны бла бирге уа жашыртын дуниясына жол ачады. «Эркин маданият» фондну келечисиди.
Аслангерийни биринчи энчи кёрмючю Санкт-Петербургда Ф.Достоевский атлы музейде 1991 жылда болгъанды. Аны ишлерине къараучула бийик багъа бичгендиле. Ызы бла ол экспозицияланы Москвада, Германияда, Италияда, Лондонда кёргюзтгендиле. Бир-бир ишлери Къырал Орус, АБШ-ны Zimmerly Art Museum of Brunswick, Санкт-Петербургну Нонконформизм музейлерини хазналарында сакъланыпдыла. Дагъыда Россейни бла Германияны коллекционерлерини къолларында суратчыны ишлери аз тюйюлдюле.
Нальчикде кёрмючюне республиканы интеллигенциясы бла власть органланы келечилери жыйылгъандыла. Къараучуланы саны да аслам эди.
Кёрмючню къууанчлы халда махкемени таматасы Елена Ремхен ачханды. Ол, келгенлеге жюрек ыразылыгъын билдирип, тагъылгъан суратлада чексиз хунерлилик кёрюннгенин белгилегенди.
- Автор кесини сагъышын, оюмун, кёз къарамын къагъытха кёчюре, бояуланы келишдире билгени энтта да кёп жылланы искусствоведлеге соруула туудурлукъдула: не зат айтыргъа сюеди ол бу чыгъармасында неда эки жанр бир къагъытха не ючюн тюшгендиле деп. Къалай-алай болса да, Аслангерий сау дунияды, юлгюдю, аны ишлерине къарап, кёп затха юйренирге боллукъду, -  дегенди КъМР-ни маданият министрини къуллугъун толтургъан Мухадин Кумахов.
КъМР-ни Художниклерини союзуну председатели Геннадий Темирканов экспозиция терен магъаналы, аны бла бирге ангыларгъа къыйын болгъанын чертгенди. Суратланы, сезерча кёз кёрген бла чекленип къалмай, жюрек бла ангыларгъа керек болгъанын белгилегенди. Дагъыда ол художникни усталыгъына бийик багъа бичгенди эмда, кёрмючде кёргюзтюлюннгенича, таза абстракциялы ишле бизде кёп тюбемегенлерин белгилегенди.
Дагъыда къонакъланы санында «ВТК «Къабарты-Малкъар» ГКУ-ну малкъар тилде бериулени хазырлагъан бёлюмюню баш редактору Мишаланы Ахузат, КъМР-ни халкъ художниги Руслан Цримов, КъМР-ни Къырал миллет китапханасыны башчысы Анатолий Емузов, жазыуучу эм публицист Кючмезланы Рая болгъандыла. Ала, художникге тийишли махтау сёзле айтып, аны фахмусун, битеу дунияда даражасы жюрюгенин энчи чертгендиле.
- Бу суратлагъа къарап турлугъунг келеди. Нек дегенде мында ассоциатив реализмни кёрюрге болады. Хар къараучу кесине жууукъ затланы табаллыкъды Аслангерийни суратларында. Живописьни быллай тюрлюлюгю суратлау искусстводан узакъ болгъан адамгъа къыйын ангылашынады, алай  профессионалны кёз къарамы бла уа къыйыры-чеги болмагъан ариулукъ ачылады.
Маданият министерствогъа энчи жюрек ыразылыгъымы билдирирге сюеме, быллай сейир, тамашагъа къалдыргъан кёрмючню къурагъанлары ючюн, – дегенди КъМР-ни Башчысыны кенгешчиси  Уяналаны Аминат. Ол художникге чыгъармачылыкъ жолу мындан арысында да байыкълана барырын тежегенди.

ТОКУМАЛАНЫ Салим.

Свежие номера газет Заман


25.03.2020
23.03.2020
20.03.2020
18.03.2020