Сюзюуню магъаналы сорууу – адамланы тюшюрген файдаларын ёсдюрюу, республикада къолайсызлыкъны кетериу

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков «контроль сагъат» халда КъМР-ни Правительствосуну келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда РФ-ни Президентини Посланиясында  белгиленнген борчланы жашауда бардырыу амалланы, адамланы тюшюрген файдаларын ёсдюрюу, регионда къолайсызлыкъны кетериу жаны бла миллет проектлени чеклеринде ишлени сюзгендиле.
Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны власть органлары  къырал эм регион программалагъа кёре, халкъны къолайлыгъын кётюрюу, къолайсызлагъа болушлукъ этиу жумушланы тамамлагъанлары белгиленнгенди. Бусагъатда КъМР-де  жамауатны башха-башха  къауумларындан 220 мингден аслам адамгъа социал болушлукъ тапдырылады – биринчи, экинчи, ючюнчю  эм андан сора туугъан сабийле юч жылларына дери жетгинчи юйюрлеге тёленнген ахча, ючден жети жылгъа дери берилген тёлеуле, социал пособияла, ишлемеген пенсиячыланы пенсияларына къошулгъан регион тёлеуле.
Кенгешни чегинде социал контрактха кёре берилген къырал болушлукъгъа энчи эс бёлюннгенди. Быйыл ол программа бла республиканы 700 чакълы бир къолайсыз юйюрюне билеклик этилликди. Ары профессионал окъутуу эм къошакъ  усталыкъ билим бериу, иш излеу эм ишге тохташдырыу, энчи предприниматель ишде болушлукъ эмда къыйын жашау болумладан ычхыныугъа бурулгъан жумушла киредиле.
Аны бла бирге, КъМР-ни Башчысы регионда къолайсызлыкъны кетере барыугъа ол затла азлыкъ этериклерин чертгенди.  Аны ючюн регион даражалы къошакъ программа жарашдырылыргъа тийишлиси белгиленнгенди.
Жыйылыуда адамланы льготалы къауумун дарманла бла жалчытыу темагъа энчи къаралгъанды.  Ол борчлагъа деп КъМР-ни республикалы бюджетинден 2020 жылгъа бёлюннген ырысхы былтыр бла тенглешдиргенде 37 процентге ёсгенди эмда 367,2 миллион сом болгъанды. Республиканы оноучусу бу соруу бла байламлы ахшы тюрлениуле эсленнгенлерин, алай мындан арысында да ол жаны бла ишлерге кереклисин айтханды.
Повестканы сорууларына кёре, КъМР-ни урунуу эм социал къоруулау министри Асанланы А.О., КъМР-ни экономиканы айнытыу министри Рахайланы Б.М., КъМР-ни саулукъ сакълау министри Р.М. Калибатов докладла этгендиле.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


08.07.2020
06.07.2020
03.07.2020
02.07.2020