Ахшы тёреле сакъланадыла, дагъыда кюч ала барадыла

Тырныауузда биринчи спорт школ ачылгъанлай окъуна аякъланып башлагъан эди грек-рим  тутушуу. Бюгюнлюкде ол олимпиадалы резервни Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген спорт школу деген даражагъа жетгенди. Элли жылдан артыкъ заманны ичинде ол атларын Россейде бла башха къыраллада айтдыргъан кёп гёжефни  хазырлагъанды. Аланы араларында Олимпиадалы оюнланы призёру, дунияны бла Россейни чемпионлары, уллу халкъла аралы эмда битеуроссей турнирледе алчы жерлеге тийишли болгъанла да бардыла.
Мында алгъыннгы оноучула Байзуллаланы  Юсюп бла Магомет, Сабанчыланы Расул къурагъан тёреле сакъланадыла, аны къой, кюч ала барадыла. Спорт школну эндиги директору, Россейни сыйлы тренери Локияланы Юрий сынаулу насийхатчыла бла бирге жаш гёжефле усталыкъларын ёсдюрюр, къыралыбызда бла тышында жетишимле болдурур ючюн, къолларындан келгенни аямайдыла. Сохталары да тренерлерин сокъурандырмайдыла, жыл сайын  ахшы кёрюмдюле бла къууандырадыла.
Озгъан жыл да ма алай жетишимли болгъанды – Элбрус райондан гёжефле-классикле, 40-гъа жууукъ эришиуге къатышып, майдалланы санына къошхандыла. Бек алгъа къыралны жыйымдыкъ командасына кирген Локияланы Жамболатны кезиулю жетишимлерин белгилерчады. Ол Россейни чемпионатында хорлам болдургъанды эмда  къыралыбызны къоруулау министрини кубогу ючюн баргъан аскер турнирде ВДВ-ны командасыны къауумунда къатышып, ючюнчю жерге чыкъгъанды.
Локияланы Мурат а профсоюзланы физкультура-спорт биригиуюню чемпионатында алчылыкъны кишиге ычхындырмагъанды.  Аслан Толов юч саугъагъа тийишли болгъанды, битеуроссей турнирледе экинчи бла ючюнчю жерлеге чыкъгъанды, студентлени араларында Россейни чемпионатында уа доммакъ майдал къытханды.
Бийчеккуланы Даулет бла Локияланы Аслан да уллу битеуроссей турнирледе алчыла болгъандыла. Хаджиланы Ислам да Москваны жаш тёлюсюню биринчилигинде юч кючлю гёжефни санына тюшгенди.
Шимал-Кавказ федерал округну  жаш тёлюсюню биринчилигинде бла битеуроссей эришиуледе Боллуланы Амин доммакъ майдаллагъа тийишли болгъанды. Кациланы Абдуллах да Юг федерал округну жаш тёлюсюню биринчилигинде бла Россейни 18 жыл толмагъан спортчуларыны араларында эришиуледе тюз да ма аллай кёрюмдюле болдургъанды.
Жаш гёжефле Локияланы Руслан бла Чеченланы Амаль да былтыр он эришиуден тогъузусуна къатышхандыла эмда асламысында алчы жерлени алгъандыла. Биринчи сагъынылгъан бек уллу жетишимлеринден бирине уа къыралны жаш тёлюсюню (16 жыллары толмагъанла) биринчилигинде бла битеуроссей турнирде хорламларын санаргъа боллукъду. Чечен улу уа СКФО-ну биринчилигинде хорлагъанды эмда Россейни 18 жыл толмагъан жаш тёлюсюню биринчилигинде экинчи болгъанды, эки битеуроссей турнирледе да алчылыкъны кишиге ычхындырмагъанды.
Моллаланы Масхут тёрт эришиуде да ахшы кёрюмдюле бла къууандыргъанды. Аладан бек уллуларына Россейни 16 жыл толмагъан жаш тёлюсюню биринчилигинде эмда СКФО-ну 18 жыл толмагъан жаш адамларыны  биринчилигинде хорламларын санаргъа боллукъду. Будайланы Омар 18-жыллыкъ спортчуланы араларында баргъан эришиуледе ючюнчю жерни алгъанды. Хаджиланы Ислам «Надежды России» битеуроссей турнирде биринчи болгъанды.
Тюрлю-тюрлю эришиуледе, ол санда битеуроссей магъаналылада да, Бапыналаны Къурман жетишимле болдургъанды. Ростов областьны биринчилигинде уа Сотталаны Адильгерий биринчи  жерге чыкъгъанды. Кёп башха спортчула да, ол санда акъылбалыкъ болмагъанла да, къууандырырча кёрюмдюле болдургъандыла.
Спорт школда юйреннгенлени бир къаууму былтыр класс даражаларын кётюргендиле. Хаджиланы Ислам Россейни спортуну устасыны мардасын толтургъанды. Чеченланы Амаль, Боллуланы Амин бла Локияланы Руслан а спортну устасына кандидатла болгъандыла. Локияланы Аслан да ол атха тийишли болгъанын энтта да бир кере кёргюзтгенди.   Кациланы Абдурахман бла Моллаланы Масхут КМС-ни мардасын толтургъандыла. Бюгюнлюкде Элбрусдан алты гёжеф къыралны тюрлю-тюрлю жыйымдыкъ киредиле.
Битеу бу жетишимле насийхатчыланы  ишлери къыйматлы болгъанларына шагъатлыкъ этедиле. Этезланы Хусей, Чеченланы Артур, Хапаланы Аслан, Ачабайланы Музафар, Балаланы Алим, Ёзденланы Мухтар кёп ахшы гёжефлени хазырлагъандыла.
Бюгюнлюкде спорт школда  грек-рим тутушуу бла тюрлю-тюрлю жыл санда 265 сабий бла абадан спортчу кюрешедиле. Аладан бири спортну сыйлы устасыды, экиси спортну усталарыдыла, алтысы спортну устасына кандидатладыла. 250-ден аслам сабийни да тюрлю-тюрлю спорт разрядлары бардыла.  Школну бёлюмлери Кёнделенде бла Быллымда да ишлеп турадыла. Аланы хайырларындан жыл сайын  спортну бу тюрлюсю бла кюрешгенлеге жангы къауумла къошуладыла, тёлюлени араларында байламлыкъ юзюлмейди.
Жангыла терк юйренедиле, кёп да бармай эришиулеге къатышып башлайдыла. Хар бири да Сабанчыланы Расулну хурметине бардырылыучу битеуроссей турнирге къатышыр ючюн, къадалып жараула этедиле. Ол тёрели эришиу Тырныауузда жаш гёжефлеге деп къуралады.
Сынаулуракъ спортчула уа спортну усталары Байзуллаланы Юсюпге бла Мырзаланы Хызыргъа аталгъан битеуроссей турнирде кючлерин сынайдыла. Бу эришиу Россейни спорт тутушуу жаны бла календарь планына киреди, анда хорлагъанлагъа «Россейни спортуну устасы» деген ат аталады.

Анатолий ТЕМИРОВ.

 

Свежие номера газет Заман


25.03.2020
23.03.2020
20.03.2020
18.03.2020