Элбрусну тийресинде жангы канат жолла тартыр умутлудула

Къабарты-Малкъарда  «Эльбрус» ВТРК-ны тийресинде EL3 эм  EL6 эки канат пассажир жол ишлерге проект-смета документация экспертизаны ётгенди, специалистле аны къабыл кёргенлерине эсеп чыгъарылгъанды.
Къабарты-Малкъарны Минги тау этегини тау районун жыл сайын жюз мингле бла турстле эм спортчула жокълайдыла. Битеу кезиуде ишлеп тургъан «Эльбрус» турист-рекреация  комплексни жангыртылгъан инфраструктурасыны, анга  уа 15,4 километр тапландырылгъан тау-лыжа трасса эм 7 подъёмник киредиле, хайырындан спортну лыжала тюрлюсю бла курортда жаз-жай кезиуде да кюреширча онг барды.
EL3 подъёмник  кресельный канат жолду, ол лыжачыланы, сноубордчуланы тау-лыжа трассаны тебиреучю тийресине буксировка этерге деп къуралады. Жолну узунлугъу 203 метрди, сыйындыргъан кючю – сагъатха 2000 адам. EL3 трассаны башланыуу – канат жолну 3452,00 метр белгиде тёбен станциясы, ол ишлей тургъан «Мир» канат-кресельный станцияны бийиклиги чакълы бирде орналлыкъды. Ахыры – баш станция (3515,00 метр белгиде).
EL6  жол –  тёбен эм баш станциялада несуще-тяговой канатдан ычхындырылыр онглары болгъан он жерли гондолалары бла кольцевой подъёмник. Канат жолну узунлугъу 830 метрди, сыйындыргъан кючю – сагъатха 2400 адам. Проекти этилген трассаны башланыуу – тенгизден 3395,90 метр бийикликде EL6 пассажир канат жолну тёбен (обводной) станциясы, ахыры – баш (приводный) станция тенгизден 3516,00 метр бийикликде.
EL3 эм  EL6  подъёмниклени проект майданларына  кётюрюлюу бюгюнлюкде ишлеп тургъан жолла бла боллукъду – Азау Таладан «Мир» канат-кресельный станциягъа дери.
Россейни Главгосэкспертизасыны экспертлери къабыл кёрген  конструктив эм ёлчем-планировка оноула тау-лыжа курортну тийресинде сейсмология жаны бла сегизден тогъуз баллгъа тебиуледе  канат жолланы къоркъуусуз хайырланыуну жалчытадыла.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман