Къырал башчы льготалы программаланы чырмаусуз хайырланырча этерге кереклисин къаты эсгертгенди

РФ-ни Президенти Владимир Путин 23 апрельде къыралда бек уллу банкланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз пандемияны кезиуюнде инсанлагъа бла экономикагъа болушлукъну, къытлыкъгъа къажау жумушлада банкланы жерини юслеринден баргъанды. Къыралны башчысы банк системагъа ышаннганын билдиргенди, аны бла бирге уа аланы ишлерине тарыгъыула болгъанларын да чертгенди.
Кенгеш видеоконференция амал бла бардырылгъанды. Анга  Герман Греф («Сбербанк»), Андрей Костин (ВТБ), Пётр Авен («Альфа-банк»), Михаил Задорнов («ФК Открытие»), Дмитрий Гусев (Совкомбанк) къатышхандыла.  
Аны ача, Владимир Путин бюгюнлюкде банклагъа къыйын болумда ишлерге тюшгенин ангылагъанын айтханды. Къыралны инсанларына болушханда, къоранчланы ала кеслерини боюнларына алгъандыла.
Ол ипотеканы, башха кредитлени къайтаралмагъанлагъа «кредит каникулланы», бизнесге ишчилерине айлыкъны тёлерге льгота кредитлени  бериу иш къалай къуралгъанын билирге сюйгенди. Дагъыда ипотеканы 6,5 процентге бериу жаны бла жангы программа къалай башланнганын, къурулушчула бла байламлыкъла къуралгъанларын, документлени созмай, къысха заманны ичинде, чырмаусуз хазырлауну юслеринден да соргъанды.
Къыралны оноучусу пандемияны кезиуюнде аны хатасы жетгенлеге шарт болушлукъла керек болгъанларын чертгенди. «Къачан эсе да бирде себеплик этербиз деген антла адамгъа да керекмейдиле. Аллай оноуладан хайыр боллукъ тюйюлдю»,-деп эсгертгенди ол.

Владимир Путин къыралны инсанлары кредит каникулла, бизнесменле уа льгота кредитле бла хайырланалмагъанларына энчи эс бургъанды. «Ахырда бермей къоядыла неда, заманны созуп, тыйгъычла этедиле, заявление бергенлеге толтурулмазлыкъ борчла салгъан шартла да бардыла. Оноуну жамауатха белгили этген азды. Аны тамамлауну жолларын белгилерге, болушлукъ керек заманда этилип, керти да къыйын жашау болумгъа тюшгенле аны бла  хайырланалырча этерге керекди»,-деп къошханды ол.
Аны бла байламлы президент РФ-ни Правительствосуна, Ара банкга къыралда болумну сюзерге, тийишли документлеге къысха заманны ичинде тюзетиуле кийирип, льгота программала бла хар ким да чырмаусуз хайырланырча мадарла толтурургъа  буюргъанды. Путинни борчла жыйылмаз, банкланы ишлеринде кемчиликле болмаз ючюн къолдан келгенни этерге кереклисин да чертгенди.
20 мартда уа Ара банк COVID-19 жукъгъанла  кредитлерин тёлеялмагъанлары ючюн тазирле салмазгъа чакъыргъанды. Андан сора уа бир-бир банкла коронавирус жайылгъаны бла байламлы  къыйын болумгъа тюшген клиентлеге болушургъа хазыр болгъанларын билдиргендиле.
- Банкны жумушлары бла хайырланнган инсан къыйын болумгъа тюшсе, карантин бла байламлы ол ишлеген предприятияда  къытлыкъ башланса, борчну юлешип, тёлеулени азайтыргъа хазырбыз. Сёз жашау журт ючюн кредитни юсюнден баргъанда, каникулла берирге боллукъду,-дегенди «Сбербанкны» правленини башчысыны орунбасары Олег Ганеев.
 Быллай себеплик этерге хазыр болгъанын ВТБ банк да билдиргенди.
Биринчи вице-премьер Андрей Белоусов экономикагъа себеплик программагъа 12 миллиард сом бёлюннгенин билдиргенди. Андан сора да, 6,5 процентли льгота ипотеканы программасына 6 миллиард сом къоратыллыкъды.
Андрей Белоусов белгили этгенича, уллу предприятиялагъа болушлукъну программасы да къурала турады. Ол келир ыйыкъдан ишлеп башларыкъды. Былайда сёз уллу бизнесге предприятияны ишин жалчытыугъа жетерик ахчаны юсюнден барады. Бу программагъа 1 триллион сом бёлюрге белгиленеди.  Льгота кредит эки жылгъа берилликди. Андрей Белоусов гитче эм орталыкъ предприятиялагъа кредитлерине субсидияла бериуню юсюнден да айтханды. Алай  программа банклагъа къоранчлы болгъаны ючюн анга тюрлениуле кийирилликдиле. 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Свежие номера газет Заман