Сёз коронавирусну жайылыууна къажау мадарланы эмда эллени бла шахарларны суу бла жалчытыуну юслеринден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене видеоконференция амал бла районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла «муниципал сагъат» бардыргъанды. Анга Правительствону таматасы Мусукланы Алий да къатышханды.
Анда муниципал къуралыулада бла шахарлада коронавирусну жайылыууна къажау мадарланы, жашау журт-коммунал  жумушла бла жалчытыуну, къалгъан-къулгъанланы жарашдырыуну, 2020-2021 жылытыу кезиуге хазырланыуну соруулары сюзюлгендиле.  
Республиканы оноучусу бюгюнлюкде КъМР-де COVID-19 жайылыуу бла болум контрольда  эмда ышаннгылы болгъанын, ауругъанланы саны артыкъ бек ёсмегенин белгилегенди.  «11 майда Президент субъектледе вирусну жайылгъаны  бла байламлы кийирилген чекле аз-аздан кетерилип башларгъа боллукъларын айтханды. Биз а битеу излемлеге келишебиз, хал мындан ары да былай болса, 15 майдан сора тыйгъычла аз-аздан жумушатылыргъа боллукъдула», - дегенди Коков.
Аны бла байламлы республиканы оноучусу биринчи кезиуде ишлеп башларыкъ организациялада  санитар излемлени ангылатыргъа кереклисин чертгенди.
  Къабарты-Малкъарда хар инсан да медицина маскада жюрюрге борчлу этилгени бла байламлы транспортда, сатыу-алыу жерледе аланы хакъсыз юлешиу къуралгъанын да эсгертгенди ол.  
Президент 11 майда къыралны инсанларына айланыуунда къырал себепликни къошакъ мадарларыны юсюнден айтханын белгилегенди Казбек Валерьевич. «Быллай мадарла, керти да, алгъын бир заманда да тамамланмагъандыла. 16 жылгъа дери сабийлери болгъан юйюрлеге барысына да ахча тёленирикди. Бизде да бу иш бийик даражада толтурулур, адамларыбыз бу болушлукъну толусунлай сынар, ахча алагъа терк жетер ючюн къолдан келгенни этерикбиз»,-деп къошханды ол.
Аны бла бирге уа социал службала къолайсызлагъа, къыйын жашау болумгъа тюшгенлеге болушлукъну мындан ары да бардырлыкъдыла, ол санда аш-суу хуржунла юлешип.
Кенгешде республиканы эллерин бла шахарларын суу бла жалчытыуну игилендириуню сорууларына да къаралгъанды. Белгили этилгенича, быйыл «Эллени ышаннгылы айнытыу» федерал эмда «Эллени шёндюгю сыфатлары» ведомстволу программаланы чеклеринде суу бла жалчытыу объектле ишлетилликдиле, жангыртыу жумушла да бардырыллыкъдыла.  
Муниципал къуралыуланы жер-жерли администрациялары проект-смета документлени хазырлагъандыла – битеу да бирге 64 объектге.  Ала къырал экспертизадан ётгендиле. Бюгюнлюкде уа федерал министерствогъа аланы «Шимал-Кавказ федерал округну айнытыу» къырал программагъа эмда «Экология» миллет проектни «Таза суу» регион проектине  къошууну юсюнден  тилек этилгенди. Документле тинтиле турадыла.
Быйыл суу бла жалчытыу объектле «Жашау журт эм шахар болум» миллет проектни регион бёлюмюню чеклеринде да ишлетилликдиле. Сёз Нальчикде суу ызланы кенгертиуню юсюнден барады.
 Казбек Коков муниципалитетлени башчыларына суу бла жалчытыу жаны бла проект-смета документлени хазырланыу тирилтирге эмда къысха заманны ичинде контрактланы къабыл кёрюрге буюргъанды. Бу ишге ахча республикалы бюджетден бёлюннгенди.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман