Биз бир кючлю командабыз, бирлешип, нени да онглаяллыкъбыз

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республиканы саулукъ сакълау учрежденияларыны башчылары бла жыйылыу бардыргъанды. Анга Правительствону башчысы Мусукланы Алий, Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюню таматасы Жирослан Пагов да къатышхандыла.
Ачыкъ ушакъны кезиуюнде республиканы оноучусу саулукъ сакълауда ишлегенле бла жангы коронавирус жайылгъаны бла байламлы сорууланы сюзгенди, аланы алгъышларына, тилеклерине тынгылагъанды. Сёз COVID-19 ауруудан къыйналгъанлагъа медицина болушлукъ къалай берилгенини, учрежденияла кадрла, тийишли оборудование бла къалай жалчытылыннганлары, жукъгъанлагъа медицина болушлукъ бергенлени кёллендириу тёлеулени юслеринден баргъанды.
Казбек Коков, тюбешиуню ача, медиклеге, саулукъ сакълау учреждениялада ишлегенлеге республиканы жамауатыны саулугъу, жашауу ючюн кечеди-кюндю демей, къарыуларын, билимлерин, ауругъанланы сау этер ючюн, кеслерини саулукъларын аямай кюрешгенлеге ыразылыгъын айтханды. «Быллай вирус жайылгъаны  бла болумгъа шёндюгю заманда  биз биринчи кере тюбейбиз. Республикагъа, битеу къыралгъа да къыйын кезиуде кесигизни аямай кюрешгенигиз ючюн жюрегимден ыразылыкъны айтыргъа сюеме. Бу болум республиканы саулукъ сакълаууна, сизге да уллу сынау болгъанды»,-дегенди ол.
КъМР-ни Башчысы бюгюнлюкде медикле, саулукъ сакълау система саулай да эпидемиягъа къажау ишни бет жарыкълы бардыргъанларын, ол а хайыр келтиргенин белгилегенди. Анга учреждениялада саусузлагъа жерле жетгенлери, билимли врачла жыйылгъанлары, сау болгъанланы бла ауруудан ёлгенлени саны да шагъатлыкъ этеди.
Коронавирус инфекция жайылгъан кезиуде саусузлагъа къаллай медицина болушлукъ берилгени бла саулукъ сакълау министр Рустам Калибатов шагъырей этгенди.
Аны билдиргенине кёре, COVID-19 ауруудан къыйналгъанлагъа жерле хазырланнгандыла. Жууукъ кезиуде 2-чи номерли клиника больницада госпиталь ачыллыкъды. Анда 200 саусузгъа жер боллукъду, аладан 78 проценти  кислород бла жалчытылыныпды. Дагъыда районла аралы кёп профильли больницада да госпиталь къуралады, анда 120 саусузгъа жер боллукъду.
РФ-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосу бла 32 ИВЛ-аппарат сатып алыргъа келишимге къол салыннганды. Дагъыда республикалы бюджетден 12 аппарат сатып алыргъа ахча бёлюнеди. РФ-ни Правительствосуну буйругъу бла ёпкелеге неинвазивный вентиляция этдирген 76 аппарат, инвазивный ИВЛ этдирген 8 аппарат, 2 компьютер томограф, 3 рентген-аппарат, 4 УЗИ, 100 пульсоксиметр, къанны тинтген, хауада мылылыкъны кётюрген, адамны температурасын ёнчелеген эм башха керекле сатып алыу жаны бла мадарла толтуруладыла.

22 майда тарихлеге кёре, республикада 32 590 тест бардырылгъанды. 2091 адамда коронавирус ачыкъланнганды, 536 инсан ауруудан сау болгъанды, вирусну ауурлугъун кётюралмай 9 адам ёлгенди. Госпитальда кеслерине 437 адам бакъдырады, амбулатория болушлукъ 425 адамгъа бериледи. 684 инсан аурууну шартлары билинмей кётюредиле.
Министр пневмониядан къыйналгъан саусузланы учреждениялагъа жетдириу къалай къуралгъанын да билдиргенди.   2-чи номерли шахар  эм Республикалы сабий клиника больницалада таматаланы, сабийлени да багъыу жерле бардыла. COVID-19 вирусдан башха ауруула бла къыйналгъанлагъа медицина болушлукъ къалай берилгенини юсюнден да баргъанды сёз кенгешде.
Ауруулары юслеринден кетмеген саусузланы багъыу медико-санитар болушлукъну берген биринчи организациялада къуралгъанды. Энчи эс тамата тёлюге  бурулады. Халлары тюрленнгенлей, алагъа юйлеринде эмда сау кюнню ишлеген стационарлада медицина болушлукъ бериледи. Поликлиникалагъа жюрюуню азайтыр мурат бла уа льготалары  болгъанлагъа дарманла 180 кюннге жетер тенгли бир юлешиннгендиле.
Коронавирус жукъгъанлагъа медицина болушлукъ бергенлеге кёллендириу тёлеулени юслеринден айта, Рустам Калибатов март эм апрель ючюн ахча бёлюннгенин билдиргенди. Битеу да бирге ол 1729 адамгъа юлешиннгенди. Бу иш андан ары бардырылады эмда контрольдады.
Казбек Коков министерствону районланы бла шахарланы администрациялары, саулукъ сакълауну муниципал учрежденияла  бла бирге байламлыкъда ишлерге чакъыргъанды.
Республиканы медиклери уа регионну оноучусуна алагъа этилген болушлукъ ючюн ыразылыкъларын айтхандыла.
- Сизге болушур ючюн, къолдан келгенни этерикбиз. Мен сизни, республиканы жамауатыны аллында жууаплыма. Сиз кесигиз, коллективлеригиз да тамамлагъан жумушла ючюн  жууаплылыкъны сезерге, хар инсанны жашауун, саулугъун сакълар  ючюн, битеу билимигизни  салыргъа керексиз. Биз бир кючлю командабыз, бирлешип, нени да онглаяллыкъбыз. Бу кезиуден къоранчсыз ётерча болайыкъ,-деп чертгенди Казбек Коков ахырында.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман