Бир къырал экзамен къоркъуусузлукъну жорукълары толтурулуп бардырыллыкъды

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова президиумну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Ол эпидемиология излемле сакъланып къуралгъанды.
«Правительстволу сагъатны» чеклеринде видеоконференция амал бла КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Анзор Езаов сёлешгенди. Ол коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде республикада Бир къырал экзаменнге хазырланыу къалай баргъаныны юсюнден билдиргенди.
Къырал аттестациягъа хазырланыу 2019-2020 окъуу жылны аллындан окъуна башланнгандыла.   Битеулю орта билим бериу программагъа кёре къырал аттестациягъа къатышырыкъларыны юсюнден 4755 адам билдиргенди, ала регион информация системада эсепге тургъандыла. 87 окъуучугъа саулукълары бла байламлы ЕГЭ-ни бергенлеринде тийишли онгла къураллыкъдыла.
Докладчы 9-чу классланы окъуучулары быйыл экзаменле бермегенлерин чертгенди, алагъа битеулю билим алгъанларыны юсюнден документлерине балла жылны ичинде къалай окъугъанларына кёре салынырыкъды. Андан сора 11 классны бошагъанла да вузгъа кирирге демей эселе, Бир къырал экзаменни бермезге эркиндиле.
Быйыл ЕГЭ бардырыллыкъ  болжалла да тюрленнгендиле. Сынауланы асламы 3-23 июльда берилликдиле, 14 эм 25 июль резерв кюнледиле. Экзаменлени тюрлю-тюрлю сылтаула бла заманында бералмагъан окъуучула  аланы 3-8 августда къайтараллыкъдыла. Орус тилден сынау 6 эм 7 июльда бардырыллыгъы белгиленеди.
Министрни къуллугъун толтургъанны айтханына кёре, бюгюнлюкде республикада къырал сынауланы бардырыу жаны бла битеу праволу, къурау-техника мадарла толтурулгъандыла.  Алагъа хазырланыу къалай баргъанын къырал экзамен комиссия тинтеди. Муниципалитетледе анга ишчи къауумла жууаплыдыла, алагъа башчылыкъны районланы бла шахарланы администрацияларыны таматалары неда аланы орунбасарлары этедиле.
Быйыл ЕГЭ битеу дерследен да бериледи, къытай тилден башха. Былтыр бла тенглешдиргенде, информатиканы, ингилиз тилни,  географияны  сайлагъанланы саны ёсгенди. Аны бла бирге уа физиканы, математиканы берирге сюйгенле уа азайгъандыла.
ЕГЭ быйыл 27 жерде бардырыллыкъды, ол санда бири юйде, къалгъанлары уа билим бериу учреждениялада.  Отоула барысы да видеокамерала, кирген жерледе темир излеген системала бла жалчытылыныпдыла.   
- Хар замандача, КъМР-де МВД, «Ростелеком», Саулукъ сакълау министерство бла ведомствола аралы байламлыкъла къуралгъандыла, алгъын болгъан сынаула быйыл да хайырланыллыкъдыла. Аны бла бирге уа Роспотребнадзор бла да байламлыкъла бардыла,-деп билдиргенди Езаов. Экзаменлени алгъан устазланы хазырлаугъа энчи эс бурулгъанды. Аланы къауумуна 1,5 минг специалист киргенди, деп билдиргенди Езаов.
Коронавирус инфекция жайылгъан кезиуде къырал аттестациягъа хазырланыу къалай баргъанын ангылатыу, кенг белгили этиу энчи магъаналы болгъанын чертгенди докладчы. Ол билдиргенича,  билим бериу организациялада окъуучуланы эм ата-аналаны жыйылыулары болгъандыла.
Андан сора да, жылны ичинде школланы сайтларында, социальный сетьледе тийишли билдириуле басмаланнгандыла. 14-21 февральда уа битеу муниципал къуралыулада  «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» битеуроссей акция бардырылгъанды.
Эпидемиология болумгъа да къарамай, Жарыкъландырыу министерство къырал аттестацияны къуралыулу эм тюзлюк бла  бардырыргъа къолдан келгенни этерикди. Экзаменле бардырыллыкъ жерледе къоркъуусуз мадарла толтуруллукъдула. Ол санда отоулада дезинфекция бардырыллыкъды,   окъуучуланы, экзаменни алгъанланы да температуралары ёнчеленирикди, окъуучуланы, устазланы араларында кенглик сакъланыллыкъды, къолланы тазаларча амалла да боллукъдула.
Докладны сюзе, Татьяна Егорова экзаменни аллында кюн неда сынаулагъа келгенде окъуучу асыры къайгъы этгенден температурасы кётюрюлсе, ол сынауну къалай берлигин билирге сюйгенди. Анзор Езаовну айтханына кёре, ала аланы августда резерв кюнде берирге эркиндиле.
Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла комитетни башчысы Нина Емузова экзамен бергенлени сынау бардырылгъан жерге келтириу къалай къуралгъанын билирге сюйгенди. Докладчы бу соруу муниципал къуралыула, ата-анала бла сюзюлгенин, министерство да аны къураргъа къолдан келгенни этгенин айтханды.  
Урунуу, социал къоруулау эм саулукъ сакълау комитетни башчысыны экинчиси Владимир Безгодько ОГЭ-ни бардырыргъа бёлюннген ахча къоратылмай къалгъанын эсге алып, аны ЕГЭ-ге къатышхан устазлагъа тёлеулеге эмда къоркъуусузлукъну жалчытыу жумушлагъа къоратыргъа предложение этгенди.
Жыйылыуда ЕГЭ-ни аллында абитуриентлени коронавирус инфекция жукъгъанына бла къалгъанына тинтиуле бардырыуну, апелляцияны онлайн халда бериуню,  антисептик затланы сатып алыуну, жамауат къараучуланы экзаменнге къатышыуларыны юслеринден да айтылгъанды. Сёз ата-анала сабийлерин экзаменден сакълагъан кезиуде бирге жыйылып тургъанларыны юсюнден да баргъанды.
«Правительстволу сагъат» жууаплы органлагъа эсгертиуле къабыл кёрюу бла бошалгъанды.

****
Ызы бла президиумну жыйылыуу болгъанды. «КъМР-де граждан къоруулауда халланы бир низамгъа келтириуню юсюнден» законнга къаралгъанды.  Парламентарийле федерал законланы проектлерин, башха субъектледе коллегаларыны законодательный башламчылыкъларын да сюзгендиле. Алада сёз Налог кодексге тюрлениулени, нотариальный архивлени къурауну юслеринден баргъанды.

 

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман