Карантин бла байламлы чеклени кетериуню ючюнчю кезиую башланады

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм жайылыууна контроль этиу жаны бла оператив штабны жыйылыуун видеоконференция амал бла бардыргъанды.
Республиканы оноучусу 1 июльда КъМР-де ауруу жайылгъаны  бла байламлы кийирилген чеклени экинчи кезиую бошалгъанын эсгертгенди. Санитар-эпидемиология болум игиленеди, ауругъанланы, госпитальлагъа жатдырылгъанланы, инфекцияны къыйын кётюргенлени саны азайып барады.
COVID-19 къажау мадарла къалай толтурулгъанларыны юсюнден Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны башчысы Жирослан Пагов эмда саулукъ сакълау министр Рустам Калибатов билдиргендиле.
21 июльда шартлагъа кёре, республикада вирус 5823 адамгъа жукъгъанды, бюгюнлюкде аладан 5315 сау болгъандыла, 64 пациент ауушханды. Госпитальлада 557 инсан турады, ол санда реанимация бёлюмде – 26, аладан бешиси ИВЛ-аппаратха къошулгъанды.
Вирус жайылгъан кезиуден бери  114 мингден аслам тест эмда 21 компьютер томография тинтиуле бардырылгъандыла.   КъМР-де бу ауруудан ёлгенле 1,1 процентге жетедиле (къыралда 1,6 процент).  Сау болгъанла уа 91 процентден асламдыла. Хар 100 минг адамгъа тергегенде, 664 инсан жагъылгъанды вирусха.  Бюгюнлюкде 425 юйюр ауругъандыла, саусузла коллективледе да ачыкъланнгандыла. Алай урунуу жерледе ол  кенг жайылгъан кезиуле жокъдула.
Пациентлени багъыу беш саулукъ сакълау учрежденияда бардырылады. Битеу да бирге алада 1073 жер хазырды, аладан 602-си кислород, 152-си уа ИВЛ-аппаратла бла жалчытылыныпдыла.  
22 июльда да ауругъанланы азайгъаны сакъланады. COVID-19 жукъгъанлагъа бакъгъан госпитальла жабылып, ишлери алгъынча жангыртылады. Сёзге, 15 июльдан А.Хацуков атлы ара район больницада ишлеген 7-чи номерли госпиталь кетерилгенди. 16 июльда Нальчикде 1-чи номерли шахар клиника больницада госпитальны 2-чи бёлюмюню, 17 июльда уа Республикалы сабий клиника больницада 6-чы номерли госпитальны ишлери тохтатылгъанды. Прохладный шахарны бла Прохладна районну   кёп профильли больницасы бла ара район больница да саусузланы алмайдыла.
Республиканы саулукъ сакълау системасын  кюз арты-къыш кезиуде хазырлау жаны бла жумушла башланнгандыла, ол санда COVID-19 жангыртылырына къоркъуу болса.
Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну эсгертиулерине тийишлиликде республиканы медицина учрежденияларында  пациентлеге медико-санитар болушлукъ бериледи, профилактика тинтиулеге эм диспансеризациягъа хазырланыу къуралгъанды. Бу иш коронавирус жугъаргъа боллугъуна къоркъуу сакъланнганы эсге алынып бардырылады.
Жыйылыуда карантин чеклени кетериуню ючюнчю кезиуюн кийириуню юсюнден да баргъанды сёз. КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алийни айтханына кёре, Къабарты-Малкъар анга не жаны бла да хазырды.   
Правительство Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясы бла   билим бериу учреждениялагъа, тюрлю-тюрлю жумушла толтургъан, сатыу-алыу бла кюрешген организациялагъа, аш-суу хазырлагъан предприятиялагъа, къонакъ юйлеге, адамла солугъан жерлеге ишлеп башларгъа эркин этерге  боллугъун тохташдыргъандыла. Болсада битеу организациялада  инсанла медицина маскаланы жюрютюрге, бир бирден 1,5 метр кенгликде турургъа, мекямлада дезинфекция жумушла толтурургъа борчлудула. Аны бла бирге ауруу жугъарыгъына къоркъуулу къауумлагъа юйлеринден тышына чыкъмазгъа кереклиси сакъланады. Дагъыда учрежденияны ишине чырмау жокъ эсе,   урунууну дистанциялы амалын къояргъа боллугъу да чертилгенди.
Правительство бу предложенияланы РФ-ни Роспотребнадзоруна ийгенди. Ала къабыл кёрюлселе, тийишли праволу документле хазырланыллыкъдыла.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман