Къыралда санитар-эпидемиология болумну эм саулукъ сакълау системаны кюз-къыш кезиуге хазырлыгъыны юсюнден тынгылы сёлешиу

Россейни Президенти Владимир Путин видеоконференция халда РФ-ни Правительствосу эм субъектлени таматалары бла кенгеш къурагъанды. Аны темасы  къыралда санитар-эпидемиология болум эм саулукъ сакълау системаны кюз-къыш кезиуге хазырлыгъы болгъанды. Кенгешге Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.
Владимр Путин ахыр заманда Россейде саулукъ сакълау соруулагъа  уллу магъана берилгенин белгилегенди.  Эпидемияны кезиуюнде медицина болушлукъну системасы къуралыулу ишлегенди. Аны онгларын иги да къолайлы этерге амалла табылгъандыла. Эм, сёзсюз, медицина ишчилени кюч-къарыуларын аямагъанлай уруннганлары коронавирус бла къажаулукъда уллу магъананы тутханды, къыралны мингле бла инсанларыны жашауларын, саулукъларын сакъларгъа болушханды.
Июньда бла июльда Россейде коронавирус жукъгъанланы саны азая барады. Май  бла тенглешдиргенде, жангы ауругъанланы саны эки кереге кем болгъанды.
- Аны бла бирге болум къыйынлай къалады, къайсы жанына да тюрленирге боллукъду, - деп белгилегенди къырал оноучу, власть органланы келечилерине бла россейли инсанлагъа айланып. Битеу регионлада да аурууну аз болууу бирча тюйюлдю. Россей Федерацияны бир ненча субъектинде болум къыйынлай къалады. Тюз, сакъ оноула этерге керекди, специалистлени эсгертиулерине таянып, миллет саулукъ сакълау системаны кючюн сакълап эм ёсдюрюп.
Аллыбызда, дегенди Президент, кюз-къыш кезиу сакълайды. Ол битеу дунияда, ол санда Россейде да, аны табийгъат-хауа энчиликлерине кёре, тёредеча, сууукъдан чыкъгъан ауруула, грипп, респиратор вирус инфекцияла жайылгъан заманды. Андан сора да, экспертлени тинтиулерине кёре, коронавирус бла болум да осалланыргъа боллукъду.
- Алгъадан окъуна битеу къоркъууланы билип – энчи болумланы эм аланы болургъа боллукъ бирлешиулерин да, –  хазырланыу бек магъаналыды, ауурлукъ аслам таяннганда,  больницаларыбыз, поликлиникаларыбыз тийишлисича ишлерча, адамла уа чурумсуз качестволу толу медицина болушлукъ алырча, – деп белгилегенди Владимир Путин.
Ол чеклеу амалланы, бютюнда уллу халлыланы, жангыдан кийирмезге кюреширге кереклисин да айтханды, «школла, сабий садла, вузла, предприятияла, организацияла къоркъуусуз, адамла юйреннген низамда ишлерча».
Властьланы планларын бла ишлерин къурауда Владимир Владимирович инсанланы жашауларын эм саулукъларын сакълауну, россейли юйюрлени къоркъуусузлукъларын жалчытыуну магъаналылыкъларын чертгенди: «Мында болжалгъа салынырыкъ соруула  жокъдула. Гражданларыбызны саулукъларын сакълау ызда хар бёлюм, хар ыз бек магъаналыдыла эм тынгылы эс бурууну излейдиле».

Магъаналы ишлеге коронавирус саусузлагъа энчиленнген ундурукъ къолайлыкъны сакълау, аланы терк хазыр этиу, тийишли медоборудование, антисептик, къапла эм башха къорууланыу затла, аланы медицина махкемеледе бла аптюекледе табылыулары эм хар кимге эркин жетиулери, медикаментлени къыралны ич рыногуна ышаннгылы жетдирилиулери, саулукъ сакълауда шёндюгю электрон сервислени бла жумущла тапдырыуну кенгертилиниулери, врачны бла саусузну дистанцион халда байламлыкъларын къурауну айнытыу, медицина учреждениялада профилактика ишни бардырыу, ол санда гриппден бла ОРВИ-ден прививкала этиуню юсюнден информация кампанияны ётдюрюу саналгъандыла.
Коронавирусдан вакцинаны жарашдырыуну юсюнден айтханда, Президент бу къыйын бёлюмде, битеу излемлени бла жорукъланы сакълап, бек оюмлу ишлерге кереклисин чертгенди: «Вакцина жюз процентге ышаныулу болургъа керекди. Анга кёре чыгъарлыкъбыз коронавирусдан вакцинация этиуню оноуун».
Кенгешни ахырында Владимир Путин  битеу къатышханлагъа, ыразылыгъын билдирип, жетишимле тежегенди: «Бюгюннгю тюбешиуюбюз  бошуна кетмезлигине ышанама, хар затны заманында этерикбиз, тап, бирлешип ишлерикбиз эм къыралыбызны гражданларыны сейирлеринде болурча ахшы эсеплеге келликбиз».

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман