Александр Лукашенко ючюн сексен процентден артыкъ айырыучу къол кётюргенди

9 августда Белоруссияда президент айырыула бардырылгъандыла. Ол кюн 20.00 сагъатха   айырыучуланы 84,05 проценти къол кётюргенди. Шёндюгю къырал башчы  Александр Лукашенко жанлы болгъанларын аланы 80,23 проценти билдиргенди.
Башха кандидат Светлана Тихановская ючюн а  9,9 проценти къол кётюргенди. Аны юсюнден Белоруссия Республиканы Ара айырыу комиссиясыны председатели Лидия Ермошина, баш кюн бардырылгъан брифингде билдиргенди.
Ол айтханнга кёре, Андрей Дмитриев ючюн айырыучуланы 1,04 проценти, Анна Канопацкая ючюн - 1,68, Сергей Черечень ючюн да - 1,12 проценти къол кётюргендиле.  6,02 проценти уа кандидатланы барысына да къажау болгъанларын билдиргендиле. Айырыуланы ахыр эсеплери бу ыйыкъны ахырында чыгъарыллыкъдыла.
Белоруссияда президент айырыула байрамча ётгендиле, дегенди къыралны шёндюгю башчысы Александр Лукашенко СНГ-дан келген къараучуланы таматасы Сергей Лебедев бла ушагъында.  «Жангы жукъгъан ауруу бла байламлы къыйын халгъа да къарамай, сиз, чынтты генералча, къоркъмай, Белоруссиягъа келгенсиз, мындагъы болумну кеси кёзюгюз бла кёрюр ючюн. Мен сиз айырыулагъа къаллай багъа бергенигизни да билеме, эсгертиулеригиз, тюзетиулеригиз бар эселе уа, аланы да ыразы болуп эшитирикме», -деп Лукашенко, властьла белоруслагъа байрам саугъаларгъа сюйгендиле, деп къошханды. Алай бу къууанчны мутхуз этерге итиннгенле болгъанларын да жарсып айтханды.
Керти окъуна, 1994 жылдан бери алтынчы кере айырыулагъа къатышхан Лукашенко хорлагъанына кёпле ийнанмайдыла. Тюз да айырыула бошалгъанлай, Минскде эмда  Белоруссияны башха шахарларында къозгъалыула болгъандыла. Болсада, Ара айырыу комиссияда айтханларына кёре, айырыуланы эсеплери не хазна тюрленсинле.

Юсюпланы Галина хазырлагъанды.

Свежие номера газет Заман