Казбек Коков Бахсан эмда Элбрус районлада халны кёргенди, тамамланырыкъ ишлени терклендирлик мадарланы белгилегенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу кюнледе республиканы Бахсан эмда Элбрус районларын жокълагъанды. Бек алгъа ол Атажукинода ремонту быйыл майда башланнган машина жол не халда болгъанына къарагъанды. Регионну оноучусу  объектде  «КъМР-ни транспорт системасын айнытыуну» къырал программасында белгиленнген битеу ишле да тындырылгъанларын кёргенди.
Ызы бла ол элни амбулаториясын кёре баргъанды. Ол да бошдан тюйюлдю: бу медицина учреждение 1936 жылда салыннганды. Аны жангыртыргъа себеплик этерин тилеп, регионну оноучусуна эллиле эмда анда ишлегенле да жазгъандыла.
Заюковода Маданият юйге да ремонт керек болуп тура эди да, анда шёндю жангыртыу ишле къырал программагъа кёре бара турадыла. Аланы республиканы 100-жыллыгъыны кюнюне бошаргъа белгиленеди.
Элбрус районда ишчи жолоучулугъун а Казбек Коков Лашкутадан башлагъанды. Элни таматасы анга болжалгъа салынмазлыкъ жумушланы юслеринден айтханды. Биринчиден, ичер суу баргъан ызны жангыртмай жарарыкъ тюйюлдю, спорт залгъа да ремонт керекди,  чыракъла болмай орамла кече къарангыгъа батылып турадыла.
Казбек Коков элни тапландырылгъан ара жолуна да къарагъанды. Ол юч километрден артыкъгъа созулупду. Аны  «Къоркъуусуз эмда тынгылы автомобиль жолла» миллет проектни хайырындан жангыртыргъа онг чыкъгъанды. Жолну баш къатысы алышындырылгъанды, тийрелери да тап халгъа келтирилгендиле.
КъМР-ни Башчысы Бахсан сууну жагъаларын кючлендириу ишле къалай баргъанларына да къарагъанды. Тырныауузда ырхы ызны тазаларгъа унутмазгъа кереклисин да эсгертгенди. Ол ишни жууукъ заманлада къолгъа алыргъа белгиленеди.  
Ишчи жолоучулугъуну кезиуюнде кёрген затларын эсге алыу бла Казбек Коков толтуруучу властьны тийишли органларыны башчыларына социал эмда инженер инфраструктура объектлени къурулушларыны бла жангыртыу ишлерини проект-смета документацияларын не къадар терк хазырларгъа, ала къысха заманны ичинде регион эмда федерал программалагъа къошулурча этерге буюргъанды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман