Билимни кюнюн къууанч, жарыкъ, тынч халда ётдюрюрге алландырыу

КъМР-ни Башчысы К.В. Коков  Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Терроризмге къажау комиссиясыны бла Оператив штабыны жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т., КъМР-де баш федерал инспектор Т.М. Макоев, право низамны сакълаучу органланы, министерстволаны бла ведомстволаны, муниципал къуралыуланы башчылары къатышхандыла.
Кенгешде сёз Билимни кюнюне аталгъан ишлеге хазырланнган эмда аланы бардыргъан заманда къоркъуусузлукъну жалчытыуну, окъуу махкемелени террорчулукъдан сакълауну юсюнден баргъанды. Андан сора да, Терроризмге къажау комиссияны 2019 жылда этген оноулары къалай толтурулгъанларына, ол санда  жылыу бла жалчытхан , сатыу-алыу объектле  эмда дин организацияланы къоруулау не халда болгъанына, къаралгъанды. Терроризмге къажау кюрешни комплекс планы республикада къалай толтурулгъанына да энчи эс бурулгъанды.
Республикада халгъа багъа биче, Казбек Коков ол ышаннгылы болгъанын чертгенди. Аны бла бирге уллу кёллюлюк этмезге, къоркъуусузлукъну жалчытыргъа хазыр болургъа чакъыргъанды. АТК-ны бла Оперштабны къауумуна, толтуруучу власть органланы башчыларына, муниципалитетлени оноучуларына окъуу учреждениялада терроризмден къорууланыу жаны бла прокуратура ачыкълагъан кемчиликлени мычымай кетерирге кереклисин къаты эсгертгенди. Аны бла бирге окъуучуланы бла устазланы жангы коронавирус инфекциядан сакъларча санитар-эпидемиология мадарланы да унутмазгъа кереклисин чертип айтханды.
Жыйылгъанлагъа айланып, регионну оноучусу салыннган борчланы толтурууну низамын, терс ниетлеге алданыргъа ёч болгъан къауум бла профилактика ишни кючлендирирге керек болгъанын эсгертгенди. Тийишли ведомстволагъа уа социал магъаналы объектлени паспортларын жарашдырыуну бошаргъа, терророрчулукъдан къорууланыу жаны бла кемчиликлени кетерирге буюргъанды.
Кенгешде докладла бла КъМР-де ич ишлени министри В.П.Павлов, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министрини къуллугъун толтургъан А.К.Езаов, Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны таматасы С.С.Васильев, КъМР-ни промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министрини къуллугъун толтургъан Э.Х.Кяров,  КъМР-де «Рус-Гидро» ПАО-ну директору  И.Е.Кладько, КъМР-де граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау  эмда миллетлени ишлери жаны бла министрини къуллугъун толтургъан А.В.Курашинов, КъМР-ни министри З.К.Кашироков,  Урван эмда Чегем районланы башчылары В.Х.Ажиев бла Ю.К.Борсов сёлешгендиле.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман