Бюгюн профилактика жорукъланы тутуу бютюнда къыйматлыды

КъМР-де коронавирус аурууну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича, бюгюнлюкде вирус 11 450  адамда ачыкъланнганды. Ол санда тюнене ол 88 инсаннга жукъгъанды. 
 Болсада андан сау болгъанланы саны да сегиз мингден озгъанды: тийишли багъыудан сора  8298 пациент аягъы юсюне болгъандыла. Ахыр ыйыкъда бир кюннге сау болгъанланы саны 60-65 жетген эсе, тюнене уа 113 адам хорлагъандыла вирусну. Бюгюнлюкде медицина болушлукъ 2971  пациентге бериледи. Алай жарсыулу тарихле да бардыла. Пандемияны аллындан бери вирус 181 инсаныбызны жашауун юзгенди.  Ол санда тюнене эки адам ауушхандыла. 
Коронавирус КъМР-де жайылып башлагъандан  бери 264,8 мингден аслам  тест бардырылгъанды (бир кюннге 1331 тинтиу).  Госпитальлада 1561 пациент бардыла, аланы арасында тест коронавирус ауруу жукъгъанын  ачыкъламагъанла да. Реанимация бёлюмде 88 саусуз турадыла. 
Оператив штабдан белгили этгенлерича,  вирус бютюнда 65 жылдан таматалагъа, ауруулары юслеринден кетмегенлеге къоркъуулуду. «Аны себепли профилактика мадарла бютюнда магъаналыдыла. Адамла кёп жыйылгъан жерледе, транспортда  медицина маскала жюрютюрге, бир бирден бек аздан метр кенгликде турургъа, къолланы сапын бла терк-терк жууаргъа тийишлиди. Онг болгъанына кёре, адам бла да саламлашмазгъа, къучакълашмазгъа кюрешигиз»,-деп эсгертгендиле Оператив штабдан.
Бюгюнлюкде  республикада COVID-19 жукъгъанланы 9 госпитальда багъадыла. Алагъа   1,8 мингден аслам жер къуралгъанды.   
Шимал-Кавказ федерал округда бир кюнню ичинде COVID-19 жукъгъанланы саны 688 адамгъа жетгенди. Пандемияны аллындан бери уа регионда 84 479 инсан ауругъанды, бюгюнлюкде аладан 16,1 мингине медицина болушлукъ бериледи. Вирусдан округну субъектлеринде 1770 пациент ауушхандыла. 
Россейде бир кюннге вирус жукъгъанланы саны 22 778 мингден аслам болгъанды. Ол а пандемияны аллындан бери эм уллу тарихди. Алай бла къыралны битеу субъектлеринде COVID-19 вирус  жагъылгъанланы саны 1,948 миллиондан аслам болгъанды. Пандемияны аллындан бери миллион адам сау болгъандыла (1,5 миллион). Вирусну кётюралмай, 33,5 минг адам ауушханды. Ол санда тюнене  303 пациент.  
  Джонс Хопкинс атлы университет белгили этген тарихлеге кёре уа, битеу дунияда  бу ауруу  53,9 миллион адамгъа жукъгъанды.   Вирусдан ауушханланы саны миллиондан озгъанды – 1,3 миллион адам.   
Тикаланы Фатима
 хазырлагъанды. 

 

Свежие номера газет Заман


23.11.2020
20.11.2020
18.11.2020
16.11.2020