Окъуу юйню айныу амалларын белгилегендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы къырал аграр университетинде вузну Попечитель советини биринчи жыйылыуу бу кюнледе озгъанды. Ол (совет) окъуу юйню айныууна эмда аны стратегиясыны  къуралыууна бла жашауда бардырылыууна себеплик халда къуралгъанды. Аны юсюнден бизге КъМКъАУ-ну пресс-службасындан билдиргендиле. 
Тюбешиу университетни алим советини жыйылыула бардыргъан залында болгъанды.  Аны ректор Аслан Апажев ачып, ары келгенлени айтылгъан органны  къауумуна къошулургъа ыразылыкъларын бергенлери ючюн ыспас этгенди. Ол университетде ишлегенлеге, билим алгъанлагъа да уллу хурмет болгъанын айтып, ызы бла аланы атларын белгили этгенди.
Алай бла жыйылыугъа къатышханланы бирча ыразылыкъларында советни таматасына КъМР-ни Жамауат палатасыны председатели Хазратали Бердов сайланнганды. Аны орунбасарларына уа МВД-ны Жамауат советини келечиси Туменланы Мурадин бла «Котляровла» китап басманы баш редактору Виктор Котляров айырылгъандыла. Секретарь а Султан Хажироко боллукъду.
Ызы бла Аслан Каральбиевич вузну айныу жолларыны мурдорлу ызларыны юслеринден сёлешгенди. Соруулары болгъанлагъа жууапла да бергенди. 
Советни келечилери университетни алгъа элтирик мадарланы сюзгендиле эмда окъуу юйге не жаны бла да себеплик этерге хазырлыкъларын билдиргендиле. Ахырында уа мындан арысында къалай ишлериклерини планыны проектин къабыл кёргендиле.

Мокъаланы Зухура

Свежие номера газет Заман


23.11.2020
20.11.2020
18.11.2020
16.11.2020