Сёлешиуню темасы – жыйылгъан кир-кипчикни арбазладан кезиуюнде кетериу эм къалгъан-къулгъанланы жарашдырыу

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Анда «комитетни сагъатыны» чеклеринде депутатла «Экологистика» компанияны ишин сюзгендиле. Аны юсюнден докладны предприятияны башчысы Заурбек Гедгагов этгенди. 
 Видеоконференция амал бла бардырылгъан тюбешиуге къурулуш эм ЖКХ министр Алим Бербеков, КъМР-ни Тарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитетини башчысыны къуллугъун толтургъан Алим Макушев да къатышхандыла. 
«Экологистика» къалгъан-къулгъанланы жарашдырыу бла кюрешген регион оператор болгъанын эсгертирге сюебиз. Ол республикада 2019 жылдан бери ишлейди. Компания къалгъан-къулгъанланы жыйыу, ташыу эм жарашдырыу жаны бла жумушланы толтурады. 
Гедгаговну билдиргенине кёре, республика юч зонагъа юлешиннгенди. Тарифле эм жашау журт надзор жаны бла къырал комитет аланы хар биринде жумушла ючюн тёлеулени тохташдыргъанды. Алай бла кёп къатлы юйледе жашагъанла айгъа бир инсаннга орта эсеп бла 60,77-67,68 сом тёлейдиле. Энчи юйледе уа адам башына  64,43-71,75 сом. 
КъМР-де къалгъан-къулгъанланы жарашдырыу жаны бла жер-жерли схемагъа тийишлиликде багуш жаланда лицензиясы болгъан эки жерде асыралыргъа боллукъду – Урванда эмда Прохладныйде.  Урванда жылгъа 150 минг тонна багушну жыйышдырыргъа онг барды.   Полигонда базман, кирген транспортну контрольда тутарча видеокамерала орнатылгъандыла, аны тапландырыу жаны бла жумушла да толтуруладыла. Ала бла бирге компания лизинг амал бла къалгъан-къулгъанланы ташыргъа 24 машина сатып алгъанды. 
Бахсанда да багушну юлешиу жаны бла предприятие орнатылгъанды, жылгъа анда 50 минг тоннаны жарашдырыргъа боллукъду.  
Фирманы башчысы кемчиликлени юслеринден да айтханды. Биринчиден, ала тёлеуле бла байламлыдыла. «Бизни жумушларыбыз ючюн тарифле уллу тюйюлдюле, болсада жылгъа тёлеулени жаланда жартысы жыйылады – 55,17 проценти»,-дегенди ол.
Багуш жыяргъа контейнерле жетишмегенлерин да чертгенди. Аны хатасындан а кир-кипчик эркин этилмеген жерледе жыйылып къалады. Андан сора да, ауур, уллу кир-кипчик сыйынырча энчи контейнерле да жокъдула. Аны хатасындан а кёп къатлы юйлени арбазларында кир жыйылып къалады. Контейнерле бла жалчытыу регион операторну жууаплылыгъында болмагъанына да къарамай, «Экологистика» 250 контейнер сатып алгъанын билдиргенди докладчы.
Энчи предпринимательле бла организацияла къалгъан-къулгъанланы жарашдырыу жаны бла келишимле этмегенлери бла байламлы аланы багушун лицензиялары болмагъан операторла ташыйдыла эмда эркин этилмеген жерледе тёгюп кетедиле. Ол санда череклени жагъаларында, жол жанларында.   
Регион оператор инсанланы арасында ангылатыу ишни бардыргъанын да айтханды докладчы. Бюгюнлюкде Прохладна, Терк, Май районлада инсанла, муниципалитетлени келечилери, башчылыкъ этген компанияла бла тюбешиуле бардырылгъандыла. 
Телефонлагъа «Экологистика» деген приложение хазырланнганын да билдиргенди докладчы. Анда уа тарифлени, борч къаллай бир болгъаныны юсюнден билирге, ахчаны тёлерге онг барды. Аны бла бирге предприятияны районлада офислери ачылгъандыла, инсанла къалгъан-къулгъанланы ташыу бла байламлы сорууланы алагъа келип берирге боллукъдула. 
Депутатланы докладчыгъа соруулары кёп болгъанды. Татьяна Егорова тема артыкъда магъаналы болгъанын чертгенди. Ол законла чыгъарыучу органнга инсанладан къалгъан-къулгъанланы жарашдырыу жаны бла соруула, тарыгъыула кёп болгъанларын билдиргенди. Спикер «Урвань» полигонну болумуну, аны кенгертиуню, тарифлени тохташдырыуну, багушну жарашдырыуну, аны айырып жыйышдырыуну юслеринден айтханды эмда компанияны оноучусуна башха регионлада коллегаларыны сынаулары бла шагъырейленирге боллугъун белгилегенди. 
- «Экологистикагъа» къурулуш къалгъан-     къулгъанланы жыйышдырыу жаны бла сорууланы тамамларгъа къолундан келликмиди?  Адамла аллай затларын къайда тёкгенлери белгисизди,-дегенди ол. 
«Урвань» полигонну юсюнден айта, Гедгагов декабрьде аны кенгертиу жаны бла проект-смета документле хазыр боллукъларын билдиргенди. Багушну бири биринден айырып жыйыуну юсюнден айта, бу ишни къурар ючюн 7 минг контейнер сатып алыргъа кереклисин белгилегенди. 
Депутатла уа жашагъан жерлеринде регион операторну ишин сюзгенлей турадыла. Жамауат къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау комитетни башчысы Михаил Кривко Прохладна районда жашагъанланы атындан «Экологистиканы» оноучуларына тарыгъыуланы билдиргенди. Ол санда жыйылгъан кир-кипчик заманында кетерилмегенин, жай къызыу кезиуде аны хатасындан тёгерек-баш аман ийисден толгъанын айтадыла прохладначыла. 
Парламентарийле жер-жерли самоуправление органла эм регион оператор багушну жарашдырыу жаны бла  ишни бирге келишип бардырыргъа кереклисине эс бургъандыла. 
 «Комитетни сагъаты» жууаплы органлагъа тийишли эсгертиулени къабыл кёрюу бла бошалгъанды. Алада сёз контейнерлени сатып алыуну, законсуз къуралгъан полигонланы кетериуню, санитар-эпидемиология жорукъланы сакълауну эм башха жумушланы юслеринден барады. Депутатла «Экологистиканы» абонент базасын жангыдан сюзерге кереклисин да чертгендиле. 
Профильли комитетге законлагъа  къалгъан-къулгъанланы кече ташыу бла байламлы низамны кийириуню сюзерге буюрулгъанды. Ол башламчылыкъны «Экологистика» этгенди.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы

Свежие номера газет Заман


23.11.2020
20.11.2020
18.11.2020
16.11.2020