Ётмекни эм татлы ашарыкъланы айырмалыкълары кётюрюлюп барырча

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясы ётмек бишириу, ундан башха ашарыкъла жарашдырыу эмда аланы сатыу бла кюрешген предприятияланы эм тюкенлени ишлерине эс бургъанлай турады. Сёз мында санитар-эпидемиология жаны бла нормативлени, техника регламентлени, хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулау жаны бла законодательствону излемлерин толтурууну юсюнден барады. 
Быйыл Управленияны лабораториясында санитар-химия кёрюмдюлеге ундан эмда жармаладан хазырланнган, дагъыда татлы ашарыкъладан 146-сыны пробасы пестицидлеге, мышьякга, гинасуугъа, къоргъашиннге эмда кадмийге тинтилгенди. Ала бары да белгиленнген мардалагъа келишгендиле. 
Энтта да 89 пробагъа уа микробиология жаны бла къарап, ол жаны бла кемчиликле тапмагъандыла. Физико-химия жаны бла да 161 юлгю тинтилип, сёз айтырча болмагъанды. Дагъыда радионуклидлеге 19-сун эмда ГМО къошулгъанына 5-син тинтгендиле. Былада да заранлы затла табылмагъандыла.Роспотребнадзорда белгилегенлерича, бу иш мындан арысында да бардырылгъанлай турлукъду.
Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Свежие номера газет Заман


23.11.2020
20.11.2020
18.11.2020
16.11.2020