Инсанланы жумушлары качестволу тамамланырча

Нальчикде КъМР-де МВД-ны Миграцияны соруулары жаны бла управленияны бёлюмлерине жангы мекям хайырланыргъа берилгенди. Анда иммиграция контроль, урунуу миграцияны соруулары эм адрес-справка ишни бёлюмлери  орналлыкъдыла. Анга аталгъан къууанчлы жыйылыугъа ич ишле министр полицияны генерал-майору Василий Павлов, ведомствону бёлюмлерини таматалары, Экономиканы айнытыу министерствону электрон жумушла жаны бла департаментини таматасы Чочайланы Мариям да къатышхандыла.
Василий Павлов, жыйылгъанланы бу къууанчлы иш бла алгъышлай, урунуу болумланы игилендириу инсанланы жанындан ышаныулукъну кючлерге онг берлигин чертгенди.
- Министерствону баш борчларындан бирлери миграция жаны бла сферада контрольну, надзорну тамамлау, къырал жумушланы толтурууду. Ол жаны бла къырал жумушла бла кесибизни инсанларыбыз бла бирге тыш къыраллыла да хайырланадыла. Алай бла уа жамауатда полициягъа кёз къарам къуралады, ышаныулукъ кючленеди,-дегенди ол. Министр ведомство инсанлагъа берген жумушланы качествосу кадрланы сынауларына, билимлерине, аны бла бирге уа алагъа жарашдырылгъан ишчи болумлагъа кёре къуралгъанларын да чертгенди. 
Жангы мекям да Нальчикде аны транспорт инфраструктурасы эсге алынып ишленнгенди, кесини да машиналаны салырча кенг жери барды. Мында инсанлагъа, ол санда саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанлагъа, излемлерин, тилеклерин толтурурча битеу мадарла табыладыла. 
Министр  къурулушчуланы эм подряд организацияланы къоркъуусузлукъну шёндюгю излемлерине келишген мекямны къысха заманны ичинде битдиргенлери ючюн ыразылыгъын айтханды эмда анда ишлеген полициячылагъа борчларын бийик даражада толтурурларын чертгенди. 
Чочайланы Мариям да алгъышлагъанды право низамны сакълаучуланы бу къууанчлы иш бла. Ол мындан ары да ведомстволаны араларында хайырлы байламлыкъла жюрютюллюклерине ышаннганын белгилегенди. 
Бу мекямда ишлерик коллективни милицияны отставкадагъы подполковниги Биттирланы Ханифа да алгъышлагъанды. Ол ич ишле органлада 40 жылдан аслам уруннганды, ол санда ахыргъы 20 жылны паспорт-виза бёлюмде. «Быллай тап жерде, шёндюгю болумлада инсанланы жумушлары бийик даражада толтурулурла деп ийнанама»,-дегенди ол.
КъМР-де МВД-ны Миграцияны соруулары жаны бла управленияны таматасы полицияны полковниги Аслан Бахов министерствону оноучуларына, тылны жалчытыу бёлюмюню таматаларына къысха заманны ичинде право низамны сакълаучулагъа шёндюгю излемлеге келише урунуу  жерле къуралгъанлары ючюн ыразылыгъын билдиргенди. 
Алгъышлауладан сора Василий Павлов бла Биттирланы Ханифа къызыл тасманы кесип, мекямны ачхандыла. Къонакъла кабинетлени болумлары бла шагъырейленнгендиле эмда анда ишлерик коллегаларына жетишимле тежегендиле. Управление Нальчикде Калинин-Мусов  атлы орамла бирге къошулгъан жерде, 260а/35 мекямда орналгъанды. 

ТОКЪЛАНЫ Фатима 
хазырлагъанды

Свежие номера газет Заман


23.11.2020
20.11.2020
18.11.2020
16.11.2020