Ауруудан къутулгъанланы саны кёбейеди

КъМР-де коронавирус аурууну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича, бюгюнлюкде вирус 11629  адамда ачыкъланнганды.  Бир кюннге вирус жукъгъанланы саны 90-нга жетгенди. 
 Болсада андан сау болгъанла да сегиз мингден озгъандыла:  8541 пациент. Ол санда тюнене аны 126 адам хорлагъанлары белгили этилгенди. Бюгюнлюкде медицина болушлукъ 2902  пациентге бериледи. Алай жарсыулу тарихле да бардыла. Пандемияны аллындан бери вирус 186 инсаныбызны жашауун  юзгенди. Тюнене, аны ауурлугъун кётюралмай, юч адам ауушхандыла. 
Коронавирус КъМР-де жайылып башлагъандан бери 267,3 мингден аслам  тест бардырылгъанды (бир кюннге  - 1486 тинтиу).  Госпитальлада 1531 пациент бардыла, аланы арасында тест коронавирус ауруу жукъгъанын  ачыкъламагъанла да. Реанимация бёлюмде 88 саусуз турадыла. 
Оператив штабдан белгили этгенлерича,  вирус бютюнда 65 жылдан таматалагъа, ауруулары юслеринден кетмегенлеге къоркъуулуду. «Аны себепли профилактика мадарла бютюнда магъаналыдыла. Адамла кёп жыйылгъан жерледе, транспортда  медицина маскала жюрютюрге, бир бирден бек аздан метр кенгликде турургъа, къолланы сапын бла терк-терк жууаргъа тийишлиди. Онг болгъанына кёре, адам бла да саламлашмазгъа, къучакълашмазгъа кюрешигиз»,-деп эсгертгендиле Оператив штабдан.
Бюгюнлюкде республикада COVID-19 жукъгъанланы 9 госпитальда багъадыла. Алагъа 1,8 мингден аслам жер къуралгъанды.   
Россейни битеу субъектинде COVID-19 вирус  жагъылгъанланы  саны эки миллионнга жете келеди - 1,991 миллион пациент. Ол санда тюнене вирус 20,9 минг адамда тохташдырылгъанды. Пандемияны аллындан бери миллион бла жарым адам сау болгъандыла. Вирусну кётюралмай, 34,3 минг адам ауушханды. Ол санда тюнене - 456 пациент. Битеу да бирге къыралда бу кезиуде 67,3 миллион тест бардырылгъанды. 
Джонс Хопкинс атлы университет белгили этген тарихлеге кёре уа, битеу дунияда  бу ауруу  54,7 миллион адамгъа жукъгъанды.   Вирусдан ауушханланы саны 1,3 миллионнга жетгенди.    
ТОКЪЛАНЫ Фатима хазырлагъанды. 

 

Свежие номера газет Заман


23.11.2020
20.11.2020
18.11.2020
16.11.2020