Повесткада – вольфрам-молибден магъаданланы жангыдан чыгъарыу эм аланы жарашдырыу соруула

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В. Коков республиканы Правительствосуну юйюнде Элбрус тау-магъадан комбинатыны таматасы И.А. Ушаков бла тюбешгенди. Ала Тырныаууз вольфрам-молибден магъаданланы жангыдан чыгъарыуну эм жарашдырыуну   проектин жашауда бардырыу сорууланы  сюзгендиле. Белгиленнген планны экинчи урумуну къабыл кёрюлген «жол картасын» толтуруугъа энчи эс бёлюннгенди.  
Документге тийишлиликде 2021 жылны экинчи кварталында мекямланы бла сооруженияланы сюеу, жол инфраструктураны хазырлау ишле башланырыкъдыла. Жангы производствону ишлеп башлауу 2023 жылны ахырына белгиленеди. Жерден чыкъгъан магъаданланы жарашдырыуну жангыдан башлау жаны бла иш Россей Федерацияны Президентини  къыралны Правительствосуна, КъМР-ни Правительствосуна эм «Ростех» ГК-гъа берген буйругъуна кёре бардырылады.
Бюгюнлюкде проектни биринчи уруму  жашаугъа кийирилгенди: магъаданланы хайырланыргъа эркинлик берген лицензия алыннганды, жер тюбюндеги магъаданланы къаллай бири сакъланнганына  халкъла аралы стандартлагъа кёре техника-экономика бегитиу этилгенди, ГУП ТВМК горнокапитальный выработкала алгъанды. Экинчи урумну жашауда бардырыу ишле башланнгандыла.

КъМР-ни Башчысыны бла 
Правительствосуну 
пресс-службасы. 

Свежие номера газет Заман


23.11.2020
20.11.2020
18.11.2020
16.11.2020