Власть гражданланы игирек эшитирча эм аланы излемлерин терк тындырырча

Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Дмитрий Чернышенко къыралны Президенти Владимир Путинни РФ-ни субъектлеринде регионлагъа башчылыкъ этген араланы къуралыуларыны эм ишлеп башлауларыны юсюнден буйругъун 2020 жылда 1 декабрьге дери толтурулууларына контроль бла байламлы кенгешни бардыргъанды. Аны ишине Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.
- Регионнга башчылыкъ этген ара адамланы тарыгъыуларына мычымай эс бургъан мониторинг эм коммуникация жаны бла магъаналы ведомстводу.  Аланы ишлери власть эшитеди эм эс бурады деген чакъырыугъа бойсунупду. Ары аслам информация келеди. Ол кёрюмдюлени жарашдырыу эм тинтиу  керек болса, оноуланы  тийишлисича социал излемлеге кёре тюрлендирирге онг береди. Регионлада аланы къурауну Президент белгилеген  заман болжалгъа – 1 декабрьге – тамамлап бошаргъа тийишлиди,-деп чертгенди РФ-ни Правительствосуну  Председетелини орунбасары.
«Субъектлени асламысы ахыр эки ыйыкъны ичинде Президентни буйругъун толтуруу жаны бла тиргизилгендиле, бюгюнлюкде аланы заманындан кеч къалмазлыкъларына ишеклик жокъду», - деп белгилегенди Дмитрий Чернышенко. «Диалог» АНО-ну таматасы Алексей Гореславский 2020 жылда декабрьде Регионна башчылыкъ этген араланы келечилерине деп регионлада окъутуу семинарла боллукъларын билдиргенди.
Къабарты-Малкъарда регионнга башчылыкъ этген ара ишин быйыл 16 ноябрьде башлагъанды.

КъМР-ни 
Башчысыны бла 
Правительствосуну 
пресс-службасы. 

Свежие номера газет Заман


23.11.2020
20.11.2020
18.11.2020
16.11.2020