Миллет проектле жашауда къалай бардырылгъанларына къаралгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла районланы бла шахарланы администрацияларыны таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Анга Правительствону башчысы Мусукланы Алий, премьер-министрни биринчи орунбасары Муаед Кунижев, эмда премьер-министрни орунбасары Марат Хубиев къатышхандыла. 
Сёз КъМР-де коронавирус жукъгъан аурууну жайылыууна къажау мадарланы юслеринден баргъанды. Дагъыда миллет проектле къалай толтурулгъанларына, энергоресурсла ючюн тёлеуле къалай жыйылгъанларына да къаралгъанды. Эпидемиология болумну юсюнден айта, Казбек Коков хал алыкъа къыйынлай къалгъанын чертгенди. Аны бла бирге уа госпитальлада тургъанланы саны артыкъ ёсмей, 1,5 минг пациент тенгли болгъанлай къалгъанды. 
16 ноябрьде школлада дерсле башланнгандыла, ол санда башланнган эм тамата классла - очно, 5-8-чи эмда 10-чу классла уа заочно окъуйдула. Сабийлени саны аз болгъан, тау жерледе орналгъан школланы оноучуларыны тилеклери бла, КъМР-де Роспотребнадзорну Управлениясы бла келишип, школчула барысы да очно окъуйдула. Ол а дерслени дистанциялы халда бардырыргъа онг болмагъаны бла байламлыды.  Болсада алада битеу санитар-эпидемиология жорукъла сакъланадыла, школчула бир бирлери бла аз тюберча дерсле тюрлю-тюрлю заманда бардырыладыла. 
Республиканы оноучусу муниципалитетлени башчыларына инсанла бла байламлыкъланы кючлерге, аланы излемлерин узакъ болжалгъа салмай толтурургъа чакъыргъанды. Дистанциялы халда билим бериу, дарманла бла жалчытыу сорууланы контрольда тутаргъа, саусузланы медицина учреждениягъа салыргъа унамагъанларыны юсюнден тарыгъыуланы тамамларгъа буюргъанды. 
Республикада аптекаланы дарманла бла жалчытыуну юсюнден айта, КъМР-ни Башчысы бир-бир медицина препаратла жетишмегенлерин белгилегенди, битеу къыралда да болум алайды.  Власть органла бу кемчиликни кетериу жаны бла мадарла толтурадыла. 
 Энергоресурсла ючюн тёлеуле не халда болгъанларыны юсюнден докладны Правительствону башчысыны биринчи орунбасары Муаед Кунижев этгенди. Къурулуш эм ЖКХ министерствону шартларына кёре, 2020 жылда 1 ноябрьде болгъан тарихлеге кёре, ток ючюн борч - 2,6 миллиард, газ ючюн а 7,3 миллиард сомдан озгъанды. Асламында ол жашау журт-коммунал комплексде жыйылгъанды. Аны сылтаулары жылыу ызла бла оборудование эски болгъанлары, аны бла байламлы жылыу кёп тас этилгени, энергоресурсла ючюн тёлеуле заманында берилмегенлери, ЖКХ-ны предприятияларына башчылыкъ тийишли даражада бардырылмагъаны бла байламлыдыла.  
КъМР-де миллет проектле къалай толтурулгъанларыны юслеринден а премьер-министр Мусукланы Алий билдиргенди. Правительствону шартларына кёре, бюгюнлюкде алада белгиленнген жумушла 71 процентге толтурулгъандыла. Аны бла бирге «Хар сабийни да жетишими» проект толусунлай тамамланнганды.  «Спорт - жашауну жоругъу», «Культура среда», «Айбат шахар болумну къурау» проектле уа ахырына жетдириледиле. Башха проектлени да жылны ахырына дери битдирирге мурат барды. 
Кенгешни ахырында Казбек Коков КъМР-де регионнга башчылыкъ этиуню арасы ишлеп башлагъанын эсгертгенди. Ол министерстволагъа бла ведомстволагъа республиканы инсанларындан келген тилеклени жыйышдырыу эм тинтиу бла кюреширикди. «Жангы структура власть органлагъа кесини борчларын хайырлы толтурургъа, тюрлю-тюрлю сылтаула бла бизге белгили болмай къалгъан соруулагъа жууапла берирге себеплик этерикди. Алай бла уа регионну власть органлары борчларын къалай тамамлагъанлары ачыкъ боллукъду. Алай эсе уа, барыбыз да тынгылы ишлерге борчлубуз»,-дегенди Казбек Коков.

 

Свежие номера газет Заман


23.11.2020
20.11.2020
18.11.2020
16.11.2020