Сегиз жюзге жууукъ адамгъа вакцина этилгенди

КъМР-де коронавирус аурууну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау Оператив штабдан белгили этгенлерича,  пандемияны аллындан бери COVID-19-дан ауругъанланы саны 15,5 мингден озгъанды. Ол санда тюнене ауруу 104 инсаннга жукъгъанды. 
Тийишли багъыудан сора  13,6 минг адам сау болгъандыла (ол санда тюнене – 124 пациент).  Бюгюнлюкде медицина болушлукъ 1656 саусузгъа бериледи. Пандемияны аллындан бери вирус 259 инсаныбызны жашауун  юзгенди.  Тюнене бу къыйын ауруудан бир адам да ауушмагъанын белгилерчады. 
Коронавирус КъМР-де жайылып башлагъандан  бери 395,5 мингден аслам  тест бардырылгъанды (бир кюннге  - 1464 тинтиу).  Госпитальлада 1443 пациент бардыла, аланы арасында тест коронавирус ауруу жукъгъанын  ачыкъламагъанла да. Реанимация бёлюмде 83 саусуз турадыла. 
Оператив штабдан белгили этгенлерича,  вирус бютюнда 65 жылдан таматалагъа, ауруулары юслеринден кетмегенлеге къоркъуулуду. «Аны себепли профилактика мадарла бютюнда магъаналыдыла. Адамла кёп жыйылгъан жерледе, транспортда  медицина маскала жюрютюрге, бир бирден бек аздан метр кенгликде турургъа, къолланы сапын бла терк-терк жууаргъа тийишлиди. Онг болгъанына кёре адам бла да саламлашмазгъа, къучакълашмазгъа кюрешигиз»,-деп эсгертгендиле Оператив штабдан.
Бюгюнлюкде  республикада COVID-19 жукъгъанланы багъаргъа 8 саулукъ сакълау учрежденияда 9 госпиталь ачылгъанды. Алада 1,8 минг  жер барды.   
Къабарты-Малкъарда, битеу къыралдача, коронавирусха къажау вакцинаны салыу андан ары бардырылады. Бюгюнлюкде, Саулукъ сакълау министерство билдиргенича, ол 772 инсаныбызгъа этилгенди. Биринчилени санында дарман медицинада ишлегенлеге бериледи, инсанланы вакцинация 2021 жылда башланырыкъды. 
Россейде  COVID-19 вирус  жагъылгъанланы  саны юч миллионнга жетгенди.    Ол санда бир кюннге ол 27,7 минг адамгъа жукъгъанды.   Пандемияны аллындан бери 2,5 миллион адам сау болгъандыла.  Аурууну кётюралмай, 55,2 минг адам ауушханды, ол санда тюнене -  487  саусуз. 
Джонс Хопкинс атлы университет белгили этген тарихлеге кёре уа, битеу дунияда  бу ауруу  80,3  миллион адамгъа жукъгъанды.   COVID-19-дан дунияда 1,75 миллион адам ёлгенди.  

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Свежие номера газет Заман


13.01.2021
11.01.2021
30.12.2020
28.12.2020