Алимлени бла практикалы тишчилени байламлы этерге алланып

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетде тишлеге бакъгъан врачланы къатышыулары бла дисциплинала аралы илму семинар озгъанды. Аны чеклеринде вузну алимлери бла докторла практикалы стоматологияны магъаналы проблемаларын сюзгендиле. Врачла окъуу юйню профильли лабораторияларында да болгъандыла эмда алада шёндюгюлю оборудованияны къалай хайырланылгъанын кёргюзтгендиле.

«Эстет» (Нальчик) профессионал стоматология араны келечилери да университетни алимлери бла къайсы ызлада биригип ишлерге сюйгенлерин билдиргендиле. Терапевт-ортопед Абислан Губжоков алагъа бусагъатдагъы жангы антисептикле сейир болгъанларын айтханды. Андан сора да, тишни каналында микрофлораны къурамын тинтип, аны (тишни) тамыр системасына къайсы дарман тап келиширигини юсю бла тынгылы излеу жумушла бардырылсала да хайырлы боллугъун ангылатханды.
Сагъынылгъан клиниканы баш врачы Артур Теуважуков а вузну  илму оборудованиясыны амаллары бла цифралы моделированияны, ортопедияны айнытыргъа, ишлерине къыйматлы материалланы кийирирге да онг чыгъарыгъын чертгенди. Аланы  докторлары халкъла аралы тюбешиулеге аслам халда къатышыучуларын эсгертип,  аллай  жыйылыулада практикалы жумушла комплексли излемлеге эмда бусагъатдагъы илму жангычылыкълагъа тийишлиликде бардырылгъанын билдирген да даражалы боллугъун белгилегенди.
Окъуу юйню илму-тинтиу иш жаны бла проректоруну къуллугъун болжаллы халда толтургъан Светлана  Хаширова багъыугъа кеслерини кёз къарамларын тюрлендирирге,  аны магъанасын эмда республиканы жамауатыны саулугъуну къоркъуусузлугъун кючлендирирге излеген врачланы барлыгъын ахшы ышаннга санагъанды. Ала кеслерини жумушларына алимлени да къатышдырыргъа излегенлери илму бла практиканы да бирикдирирге атлам болгъанын эмда аллай къайгъырыулукъ барысына да бирча къыйматлы, хайырлы да боллугъун ангылатханды.
Алай бла уа, проблемаланы бирге сюзгенден сора да, башха-башха ызлада  проектлени жашауда бардырыргъа онг чыгъарыгъын чертгенди. Эки жанындан да иш бирча къуралыулу барса, ол илму тинтиулени мурдорларында практикалы докторла  диссертацияла къорууларгъа кеслерини билимлери, ангылаулары бла бирсилени да шагъырейлендирирге амал табарыкъларын белгилегенди. Дагъыда КъМКъУ-ну прогрессив материалла эмда аддитив технологияла арасы  ортопедиялы стоматологияда жетишимли хайырланырча полимер материалла чыгъаргъаныны эмда  жангы антисептиклени юслеринден хапарлагъанды.
Университетни медицина факультетини микробиология, вирусология эмда иммунология кафедрасыны башчысы Заира Хараева уа ала хирургия стоматологияда бардыргъан тинтиулени юслеринден айтханды. Технология жаны бла онгланы эсге алып къарагъанда, вузну алимлери микробиологияда, иммунологияда этген  жетишимле да сейир боллукъларын ангылатханды.
Семинарны кезиуюнде окъуу юйню жашау этген, жанлары болгъан системаланы биология, геоэкология эмда молекуляр-генетикалы мурдорларыны кафедрасыны таматасы Анзор Паритов, органикалы  болмагъан эмда физикалы химия  кафедраны башчысы Хасби Кушхов,  бирсиле да сёлешгендиле. Барысы да анда ишлегенле шёндюгю сурамлагъа тийишлиликде тишчилеге не жаны бла хайыр болурча жумушну тамамлаяллыкъларыны юсюнден билдиргендиле.
Университетни ректоруну къуллугъун болжаллы халда толтургъан Юрий Альтудов а мындан арысында практикалы медицина салгъан борчланы тынгылы  этер ючюн дисциплинала аралы илму къауумла къураллыкъларын айтханды. Вузну оборудованиясы эмда профессорларыны илму жетишимлери багъыу амалланы игилендирлик бирикген проектлени жашауда бардырыргъа ахшы онг берлигин белгилеп, алимлени бла практикалы стоматологланы байламлыкълары эки жанын да жангы даражалагъа чыгъарлыгъына ышандыргъанды.

Трамланы Зухура

Свежие номера газет Заман


13.01.2021
11.01.2021
30.12.2020
28.12.2020