Ахыр ыйыкъда бир суткагъа вирус жукъгъанланы саны жюзден азайгъанды

КъМР-де коронавирус жукъгъанланы саны 17 мингден озгъанды.  Вирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау Оператив штабдан белгили этгенлерича,  пандемияны аллындан бери COVID-19-дан ауругъанланы саны 17 105 болгъанды. Ахыр ыйыкъда вирус жукъгъанланы саны жюзден азайгъанын белгилерчады. Сёзге, тюнене ол 97 инсан болгъанды.     
  Тийишли багъыудан сора  15,5 мингден аслам  адам сау болгъандыла (ол санда тюнене – 134 пациент).  Бюгюнлюкде медицина болушлукъ 1255 саусузгъа бериледи. Пандемияны аллындан бери вирус 289 инсаныбызны жашауун  юзгенди.  Тюнене бу къыйын ауруудан эки адам   ауушханды.  Ала Бахсандан бла Прохладныйден 60 эмда 82-жыллыкъ эр кишиледиле.
Коронавирус КъМР-де жайылып башлагъандан  бери 384,3 мингден аслам  тест бардырылгъанды (бир кюннге  - 2105 тинтиу).  Госпитальлада 1490 пациент бардыла, аланы арасында тест коронавирус ауруу жукъгъанын  ачыкъламагъанла да. Реанимация бёлюмде 89 саусуз турадыла. 
Оператив штабдан белгили этгенлерича,  вирус бютюнда 65 жылдан таматалагъа, ауруулары юслеринден кетмегенлеге къоркъуулуду. «Аны себепли профилактика мадарла бютюнда магъаналыдыла. Адамла кёп жыйылгъан жерледе, транспортда  медицина маскала жюрютюрге, бир бирден бек аздан метр кенгликде турургъа, къолланы сапын бла терк-терк жууаргъа тийишлиди. Онг болгъанына кёре, адам бла да саламлашмазгъа, къучакълашмазгъа кюрешигиз»,-деп эсгертгендиле Оператив штабдан.
Бюгюнлюкде  республикада COVID-19 жукъгъанланы багъаргъа 8 саулукъ сакълау учрежденияда 9 госпиталь ачылгъанды. Алада 1,8 минг  жер барды.   
Россейде  пандемияны аллындан бери   3,47 миллион адам ауругъандыла. Бир кюннге вирус жукъгъанланы саны азайып баргъанын айтырчады – тюнене ол 22,8 минг адамда ачыкъланнганды.  Бюгюнлюкде ауруудан сау болгъанланы саны къыралда 2,85 миллиондан озгъанды.  Вирусну ауурлугъун кётюралмай, 63,3 минг адам ауушханды, ол санда тюнене -  566 саусуз. 
Джонс Хопкинс атлы университет белгили этген тарихлеге кёре уа, битеу дунияда  бу ауруу  90  миллион адамгъа жукъгъанды.   COVID-19-дан дунияда 1,92 миллион пациент ёлгенди.  

Тикаланы Фатима
 хазырлагъанды.

Свежие номера газет Заман


13.01.2021
11.01.2021
30.12.2020
28.12.2020