План артыгъы бла толтурулгъанды

Къабарты-Малкъар Республика былтыр агропромышленность продукцияны экспорту жаны бла борчун онюч процентге артыгъы бла толтургъанды. Федерал таможня службаны билдириуюне кёре, ол кезиуде республикада предприятияла сагъынылгъан продукциядан 22 миллион доллар багъасына сатыу этгендиле.
Аш азыкъ эмда жарашдырыучу промышленность предприятияланы продукцияларындан 7,2 миллион доллар багъасына сатаргъа къолдан келгенди. Мирзеуден а – 700 минг долларгъа. Тыш къыраллагъа эт эмда сют продукциядан жюз минг доллар багъасына жиберилгенди. Къалгъан онтёрт миллион долларгъа уа тюрлю-тюрлю продукция сатылгъанды.
Аны бла, айтылгъаныча, республикагъа 2020 жылгъа салыннган (19,5 миллион доллар) план иги да артыгъы бла толтурулгъанды. Аны юсюнден «АПК-ны продукциясыны экспорту» регион проектни чеклеринде КъМР-ни Правительствосу бла РФ-ни Эл мюлк министерствосу къурагъан келишимде айтылады.
Улбашланы Мурат 
хазырлагъанды.

 

Свежие номера газет Заман


13.01.2021
11.01.2021
30.12.2020
28.12.2020